Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, voor goed zou triomfeeren! In ijdelen waan verheffen zich de volken tegen Israëls God; zij verstaan het niet, alleen een instrument te zijn in de handen van den eeuwigen God, om zijn volk te brengen tot inkeer. Zij zoeken de vernietiging van hen, die 's Heeren Naam belijden, en zoo de smaadheid van Hem zelf, die over Sion regeert. Een vaste pleitgrond, als men zoo tot God naderen kan. En M. H. is dit niet het beroep door het Sion Gods van allen tijde op Hem gedaan ? Waarom gaat het ten slotte in den bangen strijd ? Is het niet om de eere van God ? Heel de beweging van deze eeuw gaat hierom: zal de mensch het weten of zal God het weten. Het kon daarom in eene andere ure des gebeds voor de Vrije Universiteit ook worden gezegd: voor haar kunt ge bidden in den naam van den Heere Jezus, wiens naam alleen het veege stamelen omschept in machtig gebed. Het weer oplevend Calvinisme kan zich nooit plooien als het geldt de eere van Gods Naam, zijn souverein gezag over heel het breede veld van al het leven der Schepping. Zelfs mogen wij het uitspreken, dat juist dat onmogelijke van toegeven, waar het geldt de onfeilbare ingeving van Gods Woord, het eenige zeggenschap van den Heere Jezus Christus in alle zaken van kennen en doen, de wacht bij dit beginsel, mede de oorzaak is dat de bange klacht: „wij zijn zeer dun geworden" ons van de lippen moet. Had de Vrije Universiteit, en met haar heel de Gereformeerde beweging er meer naar gestaan zich te plooien naar het inzicht van dezen of genen, ze zou uiterlijk een trotscher gedaante toonen dan nu. Ze zou over te weinig bezette leerstoelen niet hebben te klagen. Haar tresoor ware meer dan gevuld. Had zij hier tegemoetkoming geboden aan hen die algemeen christelijk willen zijn, zonder belijnde belijdenis; daar aan hen die

Sluiten