Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPENINGSREDE

van de jaarvergadering der vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden grondslag,

te Zwolle 7 juli 1898,

door

Dr. H. BAVINCK.

Met deze woorden (Matth. 28 : 16—20 en Mark. 16 : 15—18) van den opgestanen en ten hemel varenden Heiland roep ik u in deze ure het welkom toe, leden en begunstigers, vrienden en voorstanders van de Vrije Universiteit. Ik las u deze verzen voor ter inleiding van ons samenzijn, wijl zij de positie bepalen, welke wij, ook in de zaak van het Hooger Onderwijs, hebben in te nemen tegenover het leven en streven der eeuw.

Dat streven is in één enkel woord saam te vatten, in dat van emancipatie. Zakelijk en wezenlijk is deze niets anders dan de neiging van den schuldigen mensch, om God te ontvluchten, de wijde wereld in te gaan en daar voor zijn aangezicht zich te verbergen. Een zondaar is een vreesachtig schepsel; hij is bevreesd voor God, voor zijn woord, voor zijn dienst, voor zijn volk; hij is bevreesd voor zichzelven, voor de stem van zijn geweten, voor de armoede en ledigheid van zijn hart; hij is bevreesd voor

Sluiten