Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tig getuigenis, den ongeleerden wijsheid gevende, en der blinden oogen verlichtende, een krachtig middel ter zaligheid voor allen die het gelooven. Maar overmits wij van nature blind en onbekwaam zijn tot eenig goed, en dat Gij ook niemand wilt aanzien, dan die ootmoedig en verslagen zijn van hart, vreezende voor uw Woord; zoo bidden wij U, dat Gij ons duister verstand wilt verlichten met uwen Heiligen Geest, en ons geven een zachtmoedig hart, van hetwelk alle opgeblazenheid en vleeschelijke wijsheid, die vijandschap tegen U is, geweerd zij; opdat wij, uw Woord hoorende, het recht verstaan mogen, en ons leven daarnaar inrichten. Wil ook genadiglijk bekeeren allen die nog van uwe waarheid afdwalen, opdat wij Ü altezamen eendrachtiglijk dienen in waarachtige heiligheid en gerechtigheid alle de dagen onzes levens. Dit begeeren wij, alleen om Christus' wille, die ons in zijnen naam heeft leeren bidden, en ook heeft beloofd te verhooren:

Onze Vader, die in de hemelen zijt; Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet verzoeking, maar verlos ons van den booze

Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen

Een gebed ua de leer van den Catechismus.

O genadige, barmhartige God en Vader, wij danken U, dat J) het U beliefd heeft, een verbond der genade op te richten met de geloovigen en hun zaad, hetwelk Gij niet alleen verzegeld hebt door den H. Doop, maar nog dagelijks bewijst, als Gij uwen lof volmaakt uit den mond hunner kinderen, om alzoo de wijzen dezer wereld te beschamen Wij bidden U, vermeerder in hen uwe genade, dat zij in Christus, uwen Zoon, altijd toenemen en wassen, totdat zij zijnen volkomenen mannelijken ouderdom in alle wijsheid en gerechtigheid verkrijgen, Geei ons ook uwe genade, dat wij hen in uwe kennis en vreeze, ge¬

1) ln plaats van de volgende 17 woorden heeft de sedert ruim 272 eeuw gangbare redactie, in navolging van den tekst der 16e eeuw: „dat Gij niet alleen ons in uw verbond genomen hebt, maar ook onze kleine kinderen " En desgelijks is in die redactie aan het einde van dit gebed her Onze Vader weggelaten.

lijk Gij ons bevolen hebt, onderwijzen, opdat door hunne Godzaligheid het rijk des satans verstoord worde, en het rijk van Jezus Christus in deze en andere gemeenten versterkt worde, ter eere van uwen heiligennaam, en tot hunne eeuwige zaligheid, door Jezus Christus, uwen Zoon en onzen Heere, die ons aldus heeft leeren bidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde qeheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Gebed vóór het eten.

[Ps. CXLV: 15, 16] l).

Aller oogen wachten op U; en Gij geeft hun hunne spijze te zijner tijd.

Gij doet uwe hand open, en verzadigt al wat er leeft, naar uw welbehagen.

Heere, almachtige God, Gij die alles geschapen hebt, en nog door uwe Goddelijke kracht onderhoudt, en het volk Israël in de woestijn gespijzigd hebt; wil uwen zegen uitstrekken over ons, uwe arme dienaars, en ons heiligen deze gaven, die wij van uwe milde hand ontvangen, opdat wij die matiglijk en heiliglijk naar uwen goeden wil gebruiken, en daardoor bekennen, dat Gij onze Vader, en een oorsprong alles goeds zijt. Geef ook, dat wij altijd, en vóór alle dingen, zoeken het geestelijke brood uws Woords, met hetwelk onze zielen gespijzigd worden ten eeuwigen leven, hetwelk Gij ons bereid hebt door het heilig bloed van uwen lieven Zoon, onzen Heere Jezus Christus. Amen.

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.

1) In de 16e eeuw stond als tekstopgave- „Ps. CIV en CXLV". In de officieele redactie wordt geen cijfer genoemd; en daarom is dit hier tusschen vierkante haakjes geplaatst.

Sluiten