Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TROOSTELIJKE UITSPRAKEN.

SOMMIGE TROOSTELIJKE UITSPRAKEN DER HEILIGE SCHRIFT, OM IN DOODSNOOD TE BIDDEN.

O HEERE, straf mij niet in uwen toorn, en kastijd mij niet in uwe grimmigheid.

O HEERE, verkwik mijne ziele, en leid mij in het spoor der gerechtigheid, en blijf bij mij.

Wees mij genadig, HEERE, zie mijne ellende aan, van mijne haters mij aangedaan, Gij, die mij verhoogt uit de poorten des doods.

Wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, en er is geen helper.

O HEERÉ, op U vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden.

Wend U tot mij, en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig.

Aanzie mijne ellende, en mijne moeite, en neem weg alle mijne zonden.

Gij zijt mijne steenrots en mijn burcht; leid mij dan, en voer mij.

Als ik U aanroep, zoo ben ik zeker, dat

Gij mijn God zijt, die mijne ziele van den dood verlost.

Verberg uw aangezicht van mijne zonden, en delg uit alle mijne ongerechtigheden.

O HEERE, verberg uw aangezichte niet van mij, want mij is bange; haast U, verhoor mij, en verlos mij.

In den dag mijner benauwdheid roep ik U aan; wend U tot mij, en wees mij genadig; geef uwen knecht uwe sterkte.

Banden des doods hebben mij omvangen, en de angsten der hel hebben mij getroffen; och HEERE, bevrijd mijne ziel.

O HEERE, ga niet in het gericht met uwen knecht; want niemand, die leeft, zal voor uw aangezichte rechtvaardig zijn

Deze en dergelijke uitspraken kunt gij lezen door het geheele Boek der Psalmen

HIER VOLGEN INSGELIJKS NOG SOMMIGE UITSPRAKEN DIENENDE VOOR DE KRANKEN IN HUN UITERSTE.

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u ruste geven; en gij zult ruste vinden voor uwe zielen.

Help nu met Simon van Cvrene zijn kruis dragen.

Ga nu buiten de legerplaats zijne smaadheid helpen dragen.

Laat ons nu eén uur met Hem waken, opdat wij niet in verzoeking komen.

den drinkbeker drinken, fr1-11, . .s^us gedronken heeft; waarom ■Hij bloedige droppelen gezweet heeft, om dien te ontgaan; maar bad, dat zijns Vaders wil geschieden zoude.

Zeg nu met den moordenaar: Heere gedenk mijner, als Gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn.

O God, wees mij zondaar genadig

Heere, Gij Zone Davids, ontferm U mijner.

O Heere Jezus, ontvang mijnen geest.

Ik verlang naar U; wanneer zal ik uw liefelijk aanschijn aanschouwen? want mijne ziele dorst naar U, als een dorstig land.

O Heere, Gij zijt mij het leven, en het sterven is mij gewin.

Ik heb begeerte, om ontbonden te worden en met U te zijn.

Ik ellendig mensch! wanneer zult Gij mij verlossen uit dit lichaam der zonde?

Het is mij beter te sterven, dan te leven.

Doch, Heere, uw wil geschiede.

Vader, in uwe handen beveel ik mijnen geest.

Dit altemaal vergunne ons God, onze lieve Vader, door de verdiensten van zijnen lieven Zoon, onzen Heere Jezus Christus. Amen.

Sluiten