Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

™ van eenigheid der gereformeerde kerken bladz'

JJN INJjiD^RLAND .

1-53.

De Belijdenis des geloofa 1

De Catechismus 16

De Dordtsche Leerregelen gg'

De Apostolische Geloofsbelijdenis (art. 9 der Confessie) ... 51.

De Geloofsbelijdenis, van Nicéa (art. 9 der Confessie). ! 51.

De Geloofsbelijdenis van Athanasius (art. 9 der Confessie) , . 52.

DE LITURGIE DER GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND. . 54-87.

De Christelijke Gebeden. 55

Gebed vóór de Predikatie

Gebed na de Predikatie

Kort gebed vóór de Predikatie 58.

Kort gebed na de Predikatie 59.

Gebed vóór de leer van den Catechismus . ... 59.

Gebed na de leer van den Catechismus . . , 60.

Gebed vóór het eten . . 60.

Gebed na het eten ..... , gl

Gebed voor kranken 61.

[Nog een gebed voor klanken] 62.

Het Morgengebed . @3

Het Avondgebed

Gebed bij de opening der kerkeiyke vergaderingen 64.

Gebed bij de sluiting der kerkelijke vergaderingen .... 64.

[Gebed bij de openiüg der Diakonale vergaderingen] .... 65.

De Formulieren voor kerkelijke handelingen .... 66.

Formulier voor de bediening van den H. Doop aan kinderen . . 66.

Formulier voor de bediening van den H. Doop aan volwassenen 69.

Formulier voor de bediening van het H. Avondmaal, ... 71.

Formulier des Bans 76.

Formulier van wederopneming des afgesnedenen .... 77.

Formulier voor de bevestiging van Dienaren des Woords... 79.

Formulier voor de bevestiging van Ouderlingen en Diakenen . . 81.

Formulier voor de. bevestiging van het Huwelijk .... 84.

GESCHRIFTEN, DIE, ZONDER TOT DE FORMULIEREN YAN EENIGHEID OF TOT DE LITURGIE TE BEHOOREN, TOCH GEWOONLIJK INDE KERKBOEKEN DAARAAN WORDEN TOEGEVOEGD 88-101.

Het Kort Begrip der Christelyke religie 88.

De Ziekentroost . 93.

Troostelijke uitspraken der H. Schrift voor stervenden • . , 101.

Sluiten