Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

melijken dorst. Het beteekent een noodlottige verschuiving, als de tegenstelling: lichaam—geest, of natuur —• geest in de plaats gesteld wordt van die van goed en kwaad. Gode zij dank, het lichaam of de natuur zijn niet als zoodanig slecht. En, helaas, de geest is niet als zoodanig goed. Lichaam en geest beide zijn goed, als zij elk naar zijn aard en te zamen gehoorzamen aan de orde der schepping, en lichaam en geest beide zijn kwaad, als zij deze orde verstoren. Het kwaad komt van boven af, niet van onder op. ,,Het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft", zegt de apostel te recht (Rom. 8 : 20).

En daarom is het vijfde kruiswoord in zijn simpele natuurlijkheid zooveel waard. Het erkent het recht der lichamelijke behoeften. Maar het stelt tegelijk daaraan zijn grenzen. Het machtigt ons om onze lichamelijke nooden voor God uit te spreken en niet buiten de sfeer van ons geestelijk leven te sluiten. Hetdringtonsookomdezonden van ons lichaam en ons natuurlijk leven voor God te belijden, als wij zien hoe Jezus door dorst is gekweld geweest aan het kruis, waar hij ook lichamelijk zich solidair maakt met ons. En het doet ons gelooven, dat deze solidariteit ons waarborgt, dat in zijn kracht ook het lichamelijke leven en de stoffelijke behoeften kunnen worden geheiligd, d.i. opgeheven in hooger levensverband.

Jezus zegt zonder meer, in één woord, dat Hij dorst

Sluiten