Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 15, 20:2, 10, is de wereld in zijne macht en ligt in den booze, 1 Joh. 5:19; hij is de overste der wereld en de god dezer eeuw, Joh. 12:31, 16:11, 2 Cor. 4:4. Al is het ook, dat de duivelen na hun val in de hel geworpen zijn, om tot het oordeel bewaard te worden, 2 Petr. 2 :4, Jud. 6 ; zij zijn toch nog niet door dat oordeel getroffen, Mt. 8 : 29, Luk. 8 : 31, Jak. 2 :19. Zij komen nog in de vergadering der engelen, Job 1, Luk. 10:18, Op. 12:7, houden zich op in de lucht, Ef. 2 :2, 6 :12, zwerven rond, wonen en werken op deze aarde, en hebben hier groote macht. Vooral de Heidenwereld is het gebied hunner werkzaamheid, Hd. 16:16, 26 :18, Ef. 2 : 2, 6 :12, Col. 1:13, 1 Cor. 10 : 20, 8 : 5, Op. 9 : 20 j maar toen Christus op aarde kwam, hebben zij ook binnen de grenzen van het volk Gods den strijd tegen Hem aangebonden. Satan heerschte en werkte in de Christus vijandige Joden, Joh. 8:44v.r verzocht Jezus, Mt. 4:1—11, zond onreine geesten, voer in Judas,. Luk. 22 : 3, Joh. 6 : 70, 13 : 2, 27, enz.; het was toen zijne ure, Luk 22 • 53 Joh. 14 : 30. Maar Christus was de sterkere, Luk. 11: 22r streed tegen hem heel zijn leven, Luk. 4:13, overwon hem en wierp hem buiten, Luk. 10:18, Joh. 14:30, 12:31, 16:11, Col. 2 : 15, Hebr. 2:14, 1 Joh. 3:8, en onttrekt in beginsel het gebied der gemeente aan zijne heerschappij, Hd. 26:18, Col. 1:13, 1 Joh

2-13 4:4, Op- l2: H- Toch werkt hij nog altijd van buiten af in de' gemeente in; hij zwerft rond over de aarde, Job 1, verzoekt de geloovigen en werkt hun tegen, Luk. 22:31, 1 Cor. 12: 7r 1 Thess 2 • 18, tracht hen te verleiden en ten val te brengen,

1 Cor. 7:5, 2 Cor. 2:10, 11:3, 13-15, 1 Petr. 5:8, 1 Thess.

3-5 Op. 12 :10, zoodat de gemeente geroepen is voortdurend tegen hem'te strijden, Mt. 6:13, Ef. 6:12v., Rom. 16:20, 1 Petr. 5:9, Jak 4-7 Op 12 • 11. Eens aan het einde der dagen verheft hij zich nog ..^„1 'in al zijne kra*ht, Mt. 24, Mt. 13, Lnk. 21, 2 Thess.

2 . i 12, Op. 12v.; maar dan zal hij ook door Christus overwonnen

en met 'al zijne engelen in den poel des vuurs geworpen worden,

2 Thess. 2:8, 1 Cor. 15 : 24, Op. 20: 10.

Het geloof aan booze geesteü komt bij alle volken en m al e godsdiensten voor. Soms heeft de vrees voor de booze geesten het vertrouwen op de goede schier geheel verdrongen >). En in bijna alle heidensche godsdiensten wordt het physisch kwaad aan een

i) Roskoff', Gesch. des Teufels 1869 I 20.

Sluiten