Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goeden zin te spreken van eene opvoeding des menschdoms door God 1). De vatbaarheid voor verlossing is gehandhaafd, de behoefte aan verlossing is gewekt2).

348. Van een wezenlijk ander karakter was de voorbereiding des heils in Israël. De samenhang van het foedus gratiae en het foedus naturae, van Israël en de volken mag daarmede met uit het oog worden verloren. Israël is uit de volken genomen; het was niet anders en niet beter dan andere volken, overtrof hen nog in hardnekkigheid en wederspannigheid en werd alleen uit genac e verkoren, Deut. 7 : 7, 9 : 18, 32 : 5v. Jer. 5:23, Ezech. 16: 3v. Am.

9-7 Mt. 11 :21v. Ookjjgt het eigenaardige van Israels religie

niet' daarin, dat er alSfelementen in voorkomen, die in andere godsdiensten niet worden aangetroffen; integendeel is er mets onder Israël, waarvan niet de analogie ook elders te vinden is; besnijdenis, offerande, gebed, priesterschap, tempel, altaar, ceremomen, feestdagen, zeden, gewoonten, staatkundige en maatschappeli] e wetten enz., komen ook bij andere volken voor, en omgekeerd worden instellingen, die eerst na den val zijn opgekomen, zooa s polygamie, slavernij enz. ook bij Israël gevonden. Zelfs theophanie, profetie en wonder hebben in het Heidendom hun analogie en cancatuur3). Het is niet alleen het recht, maar ook de plicht der Ondtest. wetenschap, om dit alles in het licht te stellen.

1) Over de Goddelijke opvoeding van de menschheid kan men raadplegen de werken van Lessing, Herder, van Heuscle, Hofstede de Groot, Lotze, Mi -ro .

20 v. Bitschl, Rechtf. u. Vers. III2 282 v.

2) Behalve de litteratuur, die boven en ook reeds deel I 311 v. wer gen komt voor de leer der algemeene genade, de ontwikkeling en de etee

het Heidendom, de voorbereiding van Christus' komst en ie vo ei »

ook nog in aanmerking: Schelling, Werke II 4 bl. 74—118. . u '

des Heidentums. Breslau 1852-53. Tholuck, Der sittliche Charakter des He Werke VIII 1-91. Uhlhom, Der Kampf des Christ. mit dein and c. . D. Zalm, Die natürliche Moral. Gotha 1881. Hettinger, Apol. des Christ.: 52v. Schanz, Apol. des Christ. II 1 v. Pfleiderer, Vorbereitung des Christ. in griech. Philosophie. Halle 1904. Schucklebier, Ein Strei zug uro Philosophie, als die Zeit erfüllet war, Neue Kirchl. Zeits. 1908 bl. 935-9,2. Wendland, Die hellenistisch-röm. Kultur in ihren Bez.ehungen ,u J Christ. Tübingen 1907. Deissmann, Licht vom Osten 190 .. . oe n ' gottesspuren in der Völkerwelt. Gütersloh 1906. Talbot, The preparation^m hist^ y L Christ, in fforf. Lux Mundi 1892 bl. 93-131. H. M. van Nes, De advents

tijd. Rott. 1893.

3) Schelling, Werke II v bl. 119 151.

Sluiten