Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben velen alle Messiaansche profetieën in het Oude Testament met die verwachtingen in verband gebracht en daaruit geheel trachten te verklaren. Er is in deze poging iets, dat verblijdt en de geloofwaardigheid der H. Schrift bevestigt. Want zij levert het bewijs, dat de louter litteraire critiek van het Oude Testament haar tijd heeft gehad. Zoolang deze heerschappij voerde, was men er op uit, om alle Messiaansche profetieën als ■ vaticinia ex eventu op te vatten, en ae overal, waar zij in voor-exilische geschriften voorkwamen, als latere interpolaties te verwijderen. Want de hoop op het herstel der Davidische dynastie kon eerst, naar men meende, in den tijd na de Ballingschap opkomen, en toen deze hoop keer op keer beschaamd werd, had zij zich langzamerhand in de verwachting van een toekomstigen Messias uit Davids huis geconcentreerd ). Op zichzelve was deze constructie al hoogst onwaarschijnlijk en leidde zij tot eene buitengewoon willekeurige critiek *); maar zij is thans ook tengevolge van bovengenoemde ontdekkingen schier geheel prijsgegeven. In plaats daarvan wordt thans erkend, dat de voor-exilische profeten niet alleen zeiven zulke Messiaansche verwachtingen koesterden, maar dat zij die ook bij hun volk onderstellen ; ook hebben zij ze niet uitgedacht en voor het eerst aan het volk verkondigd, maar zij ontleenen ze aan het verleden en bou wen voort op verwachtingen, die van oude tijden af bestaan hebben en in Israël verbreid zijn geweest. Vandaar dat deze nieuwe richting onder de Oudtestamentici van de vroegere interpolatie-hypothese zoo goed als geheel afziet, aan alle eschatologische gedachten over den dag des Heeren, het verderf der vijanden, de redding van het volk, de verschijning van den Messias, de voltooiing van het Godsrijk enz. een hoogen ouderdom toekent, en in het beeld van den Messias, gelijk het Oude Testament dit teekent, ook de bovennatuurlijke trekken, zooals de wonderbare geboorte, Jes. 7:14, Mich. 5:1, de Goddelijke namen, Jes. 9:5 enz. weer ten volle tot hun recht laten komen. Tal van teksten en pericopen, die door de vroegere critici als na-exilisch werden beschouwd, gelden thans weer als echt, en de dusgenaamde Christologie des Ouden Testaments ziet zich min of meer weer in haar recht en haar waarde hersteld.

) \ erg. bijv. Paul Volz, Die vor-exilische Jahweprofetie und der Messias Gött. 1897.

") Dit wordt duidelijk aangewezen door W. Möller, Die Messianische Erwartung der vor-exilischen Propheten, zugleioh ein Protest gegen moderne Textzersplitterung. Gütersloh 1906.

Sluiten