Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Syrisolie vertaling van Mt. 1: 16 luidt aldus: Jakob gewon Jozef; Jozef, aan wien de maagd Maria verloofd was, gewon Jezus, die Christus genoemd werd. Al had nu deze Syrische vertaling de bedoeling gehad, om Jezus' bovennatuurlijke ontvangenis te ontkennen, dan zou dit feit in de geschiedenis van het Evangelie onder de Syriërs geheel op zichzelf staan en zonder invloed gebleven zijn. Want het Syrische diatesseron van Tatianus, de Syrische Evangeliën-fragmenten, door Careton in 1858 uitgegeven, en alle latere Syrische uitgaven leeren haar duidelijk. Maar bovendien, de nieuwgevonden vertaling noemt Maria in ditzelfde vers, Mt. 1:16, duidelijk mfiagd en aan Jozef verloofd, bevat in vers 18 denzelfden tekst als ons Evangelie en leert dus beslist de ontvangenis van den Heiligen Geest, evenals ook in vers 20 en in Luk. 3 : 23. Er is alzoo niet het minste bewijs, dat de Syrische vertaler met zijn tekst van Mt. 1:16 de bovennatuurlijke ontvangenis heeft willen ontkennen ').

Zelfs is er geen grond voor de meening, dat de lezing m de Syrische vertaling een anderen tekst vertegenwoordigt, dan die in ons Evangelie van Mattheüs aangetroffen wordt. Van Mt. 1:16 bestaan er n.1. nog andere lezingen, dan die in onze en in de Syrische vertaling te vinden zijn. Sommige minuskels lezen: Jakob gewon Joze , aan wien verloofd zijnde, eene maagd Maria Jezus gewon, die Christus genoemd werd. Het Syrisch Evangelie, door Cureton uitgegeven, luidt op deze plaats : Jakob gewon Jozef, aan wien verloofd was Maria de maagd, die Jezus Christus baarde. De Armenische vertaling heeft den tekst: Jakob gewon Jozef, den man van Maria, aan wien verloofd zijnde Maria de maagd, van welke geboren werd Jezus, die Christus genoemd werd, en deze tekst wordt ook gevonden, alleen met weglating van de woorden: de maagd, in den door Conybeare uitgegeven dialoog tusschen den Christen Timotheus en den Jood Aquila. Vergelijking van deze verschillende teksten stelt duidelijk in het licht, dat de meeste veranderingen m den oorspronkelijken tekst zijn aangebracht met de bedoeling, om op de virginiteit van Maria nadruk te leggen ; daarom wordt de uitdrukking : de man van Maria soms weggelaten, de maagd aan Maria toegevoegd enz. De nieuw gevonden Syrische vertaling verraadt diezelide bedoeling, als zij de bijvoeging van Jozef als den man van Maria weglaat en door de woorden : aan wien de maagd Maria verloofd was, vervangt. Maar deze verandering bracht er den vertaler toe, om

*) Zahn, Th. L t. Blatt 1895 col. 28.

Sluiten