Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den naam Jozef te herhalen en dezen tot subject te maken van den

ZsTn r i TT Jezus" Dlnkon argeloos geschieden<omdat

ip , Mt- 1: 1 de zoon van David was genoemd, elders meer-' malen als de zoon van Jozef voorkomt, Mt. 13: 55 Luk 2-27

zoód48' 4'' 2U J°h' 1: 46' 642' eU bUrg6rl«k Gn Wet^'k ook als' zoodanig gelden moest x).

Verder mag het geacht worden, vast te staan, datJezus' boven-

LlZ V ^aDgeniS 6611 beStanddeel is geweest va» ^ oorspronL f TT Të ^ h6t Evangelie- De beide verhalen, die ons

karakter od hf *"* T bGWaard Z'J"D' dragen ^ Palestijnsch

kZ der T 7 nf " ^ ^ afkomstig uit d«»

trmg der Joodsche Chnstenen, en dan nader uit den mond van

W Zt H6t SPre6kt VanZ6lf' dGZen het ™

later toen 7^ ^ ^ Z1°hzelven bewaard hebben en eerst beleden w J"™ °PgeStaan ^ * de gemeente als de Christus frede M n • T 6611 Q knng van vrienden hebben medeg eeld Daaruit laat zich dan zeer gemakkelijk verklaren, dat deze

vennatuurlijke geboorte in de apostolische prediking niet op den voorgrond treedt en in de meeste N. Test. geschriften nieTmet

ZttT V7k;mt" d* ^ toch iets geheel anders,

dan dat deze waarheid ontkend of als waardeloos ter zijde werd

gesteU Daarvoor^ntbreekt zelfs de schijn van bewijs. Integendeel

het twee " " ^ ^ ^ ™ W

nat VI, ° T na afk°mstlg' onderstellen, dat Jezus' bovennatuurlrjke geboorte omstreeks het midden der eerste eeuw in de

Joodsch-Chnstelijke gemeente bekend was; en nimmer vonden zi

Het oude ^ alg6meen 6enige tegenspraak of bestrijding.

oomsche symbool, dat zeker vóór het midden der tweede enw en waarsebijniijk al tegen bet einde der eerste ,„lt sond, bevatte reeds de woorden: qui natas est de Spirita Sancto

"■ «>■<■■<' mt Magus r,;

ders van deV eenigszins gewijzigd. De bestrij.

g noot v,n ^eMat71»k<> -'vangenis, ook Cerintbos, een tijd-

tar LH ïa°MS' " " ZiCh I00it "P beroeP®> die

bet WM; 1"'° tii<1 moet deze dns inhond van

Lond TZ Ct"SteUik,g6l00f g6™St - - «« Sr mrt H 'S ,b°™d,6n ook «m de ketters Cerintbus

Harnack te bonden voor de znivere dragers en bewaar-

') Eial. ia d„ N. T.: II ««-SOO. W.

Sluiten