Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in beschouwing uiteen loopen, gaat daarom reeds mank. Trouwens, du Bose erkent zelf, dat ze slechts ten deele toepasselijk is, because to be practically saved in Christ is not so independent of some knowledge of what and how salvation is in Him, as living under the law of gravitation is of any theoretical knowledge of it. Veel meer onjuist is echter de vergelijking van het Nieuwe Testament met de natuur, alsof beide slechts feiten en geene theorie zouden geven. Want van de natuur moge dit waar zijn, op het Nieuwe Testament is het volstrekt niet van toepassing. De H. Schrift verhaalt ons niet het naakte feit van het sterven van Christus, om nu verder de interpretatie en appreciatie aan ieders willekeur over te laten, maar zij zet dat feit rondom in het licht van het woord. Evenals elders in de openbaring, gaan woord en leit ook hier ten nauwste met elkander gepaard. Christus is priester, maar ook profeet; Hij heeft zijn eigen persoon en werk verklaard; Hij heeft zelf in zijn onderwijs en later door den mond zijner apostelen zijn lijden en sterven verklaard en uitgelegd, en de Christelijke theologie is aan dat woord gebonden. Er zijn dus niet vele theorie├źn, de moreele, de gouvernementeele, de mystische, de privaat- en de publiekrechtelijke, welke door de theologie bij wijze van hypothesen ter verklaring der feiten en verschijnselen opgesteld worden, en als verschillende pogingen ter oplossing alle evenveel recht van bestaan hebben. Maar de vraag is, wat in al deze voorstellingen met de H. Schrift overeenkomt, en wat deze zelve over de beteekenis en de kracht van den dood van Christus leert. Die dood is geen onderwerp voor wijsgeerige speculatie, althans niet onafhankelijk van de Schrift en buiten haar om, maar hij kan in de theologie slechts dan eenigermate verstaan worden, wanneer deze door het onderzoek der Schriften zich leiden laat.

Het eerste, wat echter dit onderzoek leert, bestaat wel hierin, dat de Schriften het lijden en sterven van Christus telkens van een ander gezichtspunt uit bezien en er telkens eene nieuwe zijde van aan het licht brengen. Evenals de persoon, is het werk van Christus zoo rijk, dat het niet door een enkel woord omschreven noch in eene enkele formule kan samengevat worden. In de verschillende boeken des Nieuwen Testaments wordt daarom op eene andere beteekenis van den dood van Christus de nadruk gelegd, en alle saam dragen zij er toe bij, om ons van den rijkdom en de veelzijdigheid van het middelaarswerk een diepen indruk en een klaar besef te schenken. In de Synoptische Evangeli├źn treedt Christus

Sluiten