Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het licht, als het brood en het water des levens, als het tarwegraan, dat stervende vrucht draagt, als de goede Herder, die zijn leven stelt voor de schapen, als de Zaligmaker, die der wereld het leven geeft, als de alpha en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste enz.

Zoo zijn er dns inderdaad in het Nieuwe Testament verschillende waardeeringen te vinden van den persoon en ook van het werk van Christus, die echter elkander niet uitsluiten, maar aanvullen, en onze kennis verrijken. Gelijk er in het Oude Verbond onderscheidene offers waren en de beloofde Messias telkens onder andere namen voorgesteld werd, zoo gaat deze veelzijdigheid in de beschrijving naar het Nieuwe Testament over en neemt daar aanmerkelijk toe. De dood van Christus is een paasch- en een bonds-, een slachten een lofoffer; een losprijs en een voorbeeld; een lijden en een doen; een werk en een dienst; een middel tot rechtvaardigmaking en heiligmaking, tot verzoening en heiliging, tot verlossing en verheerlijking, in één woord, de oorzaak van onze gansche zaligheid. En evenzoo komen in de theologie verschillende „theorieën" naast elkander voor, en staat in de prediking na eens de eene, en dan de andere zijde van het werk van Christus op den voorgrond. De bovengenoemde mystische en ethische opvattingen zijn dan ook geene van alle op zichzelve onwaar; integendeel berusten zij alle °P gegevens, die in de H. Schrift begrepen zijn. Christus heeft inderdaad door zijne menschwording de eenheid van God en mensch in zijn persoon tot stand gebracht, en is als zoodanig de vertegenwoordiger Gods bij ons, evenals onze vertegenwoordiger bij God ; de Immanuel, die als profeet ons God verklaart, en als priester zich voor ons aan den Vader toewijdt. Hij is de Zoon, het Woord, het Beeld Gods, die met den Vader hetzelfde wezen en dezelfde deugden deelachtig is, en tevens de Zoon des menschen, de ware mensch, het hoofd der menschheid, de tweede Adam, die ons in alles gelijk is geworden, ingegaan is in onze gemeenschap van zonde en dood, en onze smarten en krankheden gedragen heeft. Hij kwam op aarde, om eene roeping te volbrengen, het koninkrijk der hemelen te stichten, het nieuw verbond in zijn bloed te bevestigen; en om dat te doen, onderwierp Hij zich aan des Vaders wil, werd gehoorzaam tot den dood toe, en sprak het amen uit op het rechtvaardig oordeel, dat God in zijn lijden en sterven over den dood voltrok; Hij werd de getrouwe getuige, Op. 1:5, legde onder Pontius Pilatus de goede belijdenis af, 1 Tim. 6:13, en werd de hoogepriester onzer

Sluiten