Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toonen aan alle armen, kranken en verlorenen, Mt. 8 : 17, 11: 5; om zijne koninklijke macht te bewijzen over Satan, wereld, zonde en al hunne werkingen, Luk. 10 :18, Joh. L2 : 31, 14 : 30, 16 : 33, 18 : 37 *).

Het lijden van Christus, dat met zijne menschwording begint maar in de passio magna zich voltooit, is de wil en het gebod van den Vader, Mt. 26:39, 42, Joh. 10:17, 18, bewijs van zijne volstrekte gehoorzaamheid, Phil. 2 : 8, Hebr. 5 : 8, een voorbeeld ter navolging voor zijne discipelen, 1 Petr. 2:21, een rantsoen voor hunne zonden, Mt. 20 : 28, 26 : 28, eene overwinning der wereld, Joh. 16: 33, Col. 2 :15 2). Zijne veroordeeling, niet alleen door het Sanhedrin, maar ook door den wereldlijken Romemschen rechter Pontius Pilatus geschiedde daartoe, dat Hij niet heimelijk door een sluipmoord of in een oproer sterven zou, doch naar de uitspraak van het toenmaals beste en deugdelijkste recht, na behoorlijk onderzoek, openlijk en wettelijk gedood zou worden, en dat daarbij en zijne persoonlijke onschuld, Mt. 27 :18-24, èn de grond van zijne veroordeeling, n.1. zijne belijdenis, de Zone Gods en de Messias Israels te zijn, Mt. 26:63, 27 : 11, èn de wil van God, Hd. 2 :23, 4:27, 28, èn het karakter van zijn dood als een sterven voor anderen, Mt. 20:28, duidelijk en onwedersprekelijk voor aller oog in het licht zouden treden 3). De dood der kruisiging, crudelissimum teterrimumque supplicium, en gewoonlijk slechts op slaven en erge misdadigers toegepast, had deze beteekenis, dat Christus, m naam der wet tot de schrikkelijkste en smadelijkste straf veroordeeld zijnde, aan den strengsten eisch der wet heeft voldaan, als een gehangene Gode tot een vloek is geworden, maar daardoor ook de vervloeking der wet van ons heeft weggenomen, Deut. 21:23, Gal. 3: 13, en van alle kwaad, waartoe de wet ons om onze zonden veroordeelt,

1) Over den tijd van Jezus' openbare werkzaamheid De Moor, Comm. IV 40 v. M. Vitringa, Doctr. V 543 v. De duur wordt, evenals door de kerkvaders, ook thans nog verschillend bepaald, op ruim één jaar (Fenclt, Die Dauer der effent. Wirksamkeit Jesu. München 1906), op ruim twee jaren {Zellingtr, Die Dauer der öffentl. Wirks. Jesu. Münster 1907), op ruim drie jaren (.Homanner, Die Dauer der öffentl. Wirks. Jesu. Freiburg 1908), of nog langer (Westberg, Die biblische Chronologie nach Elavius Jos. und das Todesjahr Jesu. Leipzig 1910).

2) De Moor, Comm. IV 49 v. M. Vitringa, Doctr. V 552 v. Nieuwere litt. bij Hastings, Dict. of Christ I 755-757, II 758-759. Biesterveld, Van Bethamënaar

Golgotha. Doesburg.

3) James Moffatt, art. Trial of Jesus, Hastings, Dict. of Christ II . • James Stalker, The trial and death of Jesus Christ. London. Ook in het ui sc , Das Verhor und der Tod Jesu Christ. Berlin 1907.

Sluiten