Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

venen niet weten wilde, deze hadesvaart weder geheel van 1 Petr. 3 :18—22 losmaakte, en deze plaats alleen verstond van de prediking, welke Christus vóór zijne vleeschwording in den Geest doorNoach tot diens tijdgenooten deed uitgaan 1).

394. Waar en wanneer de woorden: nedergedaald ter helle (descendit ad inferna; elg [tc< xaxax&ovicc xuieil/ovta) het eerst in de belijdenis zijn opgenomen, valt niet met zekerheid te zeggen. Volgens Rufinus f 410 bevatte het apostolisch symbool der kerk te Aquileja, waar hij geboren was, ook dit artikel: crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus descendit ad inferna; in zijne verklaring van dat symbool zegt hij, dat deze laatste woorden niet voorkomen in de belijdenis der kerk van Rome noch in die van het Oosten en tracht hij aan te toonen, dat de nederdaling ter hel bij die belijdenissen in het woord begraven ligt opgesloten. De woorden kwamen echter in dienzelfden tijd reeds voor in de belijdenis van de synode te Sirmium 359, Nice 359, Constantinopel 360, en gingen vandaar allengs in alle lezingen van de apostolische geloofsbelijdenis over 2). Maar in de uitlegging bleef er groot verschil van gevoelen bestaan. De Grieksche kerk hecht er dezen zin aan, dat Christus met zijne goddelijke natuur en met zijne ziel naar den hades is gegaan, de zielen der heilige voorvaderen daaruit bevrijd en met de ziel van den moordenaar aan het kruis naar het paradijs heeft overgebracht 8). In het Westen werd eerst tegen Abaelard, evenals later tegen Durandus en Mirandola, de realiteit van de nederdaling ter helle gehandhaafd 4), vervolgens op het vierde Lateraan concilie 1215 vastgesteld, dat Christus na zijn dood werkelijk in zijne ziel, doch niet in zijn lichaam ad infernos is neergedaald 5), en -voorts de zin van dit artikel in den Catech. Rom. aldus om-

ï) Augustinus, Epist. 104 ad Evodium.

2) Hahn, Bibl. der Symb. u. Gl. der alten Kirche3. Breslau 1897 bl. 42 v. Kattenbusch, Das apo8t. Symbol I 1894 bl. 103 v. Id., Chris tl. Welt n. 27. 28. Id., Zur Würdigung des Apostolikums, Hefte zur Christl. Welt n. 2. Leipzig 1892 bl. 29. Harnack, art. Apost. Symb. in PRE 3 I 741—755. Zahn, Das apost. Symbol. Erlangen 1893.

3) Oonf. orthod. qu. 49.

4) Het concilie te Sens 1140 veroordeelde de stelling van Abaelard: quod anima Christi per se non descendit ad infernos, sed per potentiam tantum, en Inocentius II bekrachtigde dit vonnis, Denzinger, Enchir. n. 327.

6) Denzinger, Enchir. n. 356.

Sluiten