Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar had Jezus den meesten tijd van zijn leven gewoond en gearbeid, en ook de meeste discipelen gewonnen. Er is derhalve mets vreemds in, dat Jezus na zijne opstanding weder eenigen tijd naar G-alilea ging en daar van tijd tot tijd aan zijne discipelen verscheen, hen onderrichtende aangaande de dingen van het koninkrijk Gods, Hd. 1:3, en er bestaat geen reden, om bij Galilea aan een heuvel op den Olijfberg bij Jeruzalem, en niet aan het bekende landschap te denken ]). Mattheus, 28: 16v., en Johannes, hoofdst, 21, besluiten met deze verschijningen in G-alilea en vermelden de hemelvaart niet. Maar volgens Luk. 24:19, Hd. 1:4 moesten de discipelen in Jeruzalem blijven, totdat zij aangedaan waren met kracht uit de hoogte; Lukas maakt van de Galileesche verschijningen in het geheel geen gewag. Zeker heeft Jezus bij een der verschijningen in G-alilea ook wederom aan zijne discipelen opgedragen, om naar Jeruzalem te gaan en daar te verwachten de belofte des \ aders ; de hemelvaart heeft in elk geval weer in de nabijheid van Jeruzalem plaats.

Terwijl de verschijningen op deze wijze in tijd, plaats en personen, aan wie zij te beurt vielen, beperkt worden, is de opstanding zelve volgens aller eenparig getuigenis op den derden dag geschied. De formule: ten derde dage, Mt. 16:21, 20:19 enz. wisselt af met: na drie dagen, Mk. 8: 31, 10:34 enz., zonder dat dit verschil in duur geeft, verg. Gen. 42 : 17, 18. Maar de uitdrukking drie dagen en drie nachten, Mt. 12 : 40, 16: 4, moet overdrachtelijk worden opgevat, en is in deze plaatsen gekozen ter wille der vergelijking met Jona of als algemeene omschrijving van een zeer korten tijd. Hoe de discipelen nu eenparig tot het stellen van die opstanding op den derden dag gekomen zijn, wanneer deze niet werkelijk heeft plaats gehad, is moeilijk te zeggen. Uit het Oude Testament viel deze datum, althans zonder dat men reeds aan de opstanding geloofde, niet af te leiden; als men hem aan Jezus' eigen voorspelling ontleende, sluit dit het geloof in, dat die voorspelling ook in het feit der opstanding vervuld werd; en de mythologie laat hier ook in den steek en vertoont in het Nieuwe Testament te dezer zake geen enkel spoor; zoo komt Kirsopp Lake dan ook tot.de conclusie, dat deze datum als a reference to the expenence of the

Verg. hierover Masterman, art. Mount of olives, in Hastings, Dict. of Christ II 207, volgens wien heel dit topographisch vraagstuk breedvoerig is besproken door Lepsius, Eeich Christi 1902 n. 7. 8.

Sluiten