Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerden, is zaligmaken, waarachtig, geheel, voor eeuwig. Uit de liefde des Vaders en de genade des Zoons vloeit dat vanzelve voort; diegenen, die God liefheeft, en voor wie Christus voldeed, worden ook onfeilbaar zeker zalig. En nu één van beide ; of God heeft alle menschen liefgehad en Christus heeft voor allen voldaan — dan worden zij ook allen onfeübaar zeker zalig; of het laatste is blijkens Schrift en ervaring niet het geval — dan kan en mag men ook niet zeggen, dat God allen heeft liefgehad, althans niet met die bijzondere liefde, waarmede Hij de uitverkorenen tot de zaligheid leidt, noch ook, dat Christus voor allen gestorven is en voldaan heeft, ook al werpt zijn dood voor alle menschen indirect eenige nuttigheid af. En zoo kwamen zij tot de belijdenis: dit is geweest de gansch vrije raad, de genadige wil en voornemen Gods des Vaders, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van den dierbaren dood zijns Zoons zich uitstrekken zoude tot alle uitverkorenen, om die alleen nïêt_hët~rechtvaardigmakend geloof te begiftigen, en door ditzelve onfeilbaar tot de zaligheid te brengen; dat is, God heeft gewild, dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmede Hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volkeren, stammen, geslachten en tongen, diegenen alle, en die alleen, krachtiglijk zoude verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van den Vader

Hem gegeven zijn !).

Met kracht kwamen zij daarom tegen de universalisten op, niet in de eerste plaats, omdat dezen de verzoening voor allen heten aanbrengen, maar vóór alle dingen, omdat dezen, alzoo sprekende, het werk der zaligheid gansch anders gingen opvatten en aan den naam van Jezus te kort deden. In de logica geldt de regel: quo major extensio, minor comprehensio; en deze regel is op velerlei gebied, hij is ook hier van toepassing. Onder den schijn van het werk van Christus te eeren, gingen de voorstanders der algemeene voldoening dit verzwakken, verkleinen, beperken. AVant als Christus voor allen voldaan heeft, dan sluit de verwerving der zaligheid niet noodzakelijk hare toepassing in, tenzij men het gevoelen van Origenes omhelze, dat werkelijk alle menschen eens zalig zullen worden 2). Maar dit zeiden de voorstanders der algemeene vol-

~ >) Dordsche Canones II 8. Verg. ook de synode van Westminster: pro quibus Christus redemtionem acquisivit, iis omniDua certo quidem ac eflicaeiter eam applicat impertitque, VIII 8, cf. ook III 6, bij Müller bl. 552. o63.

i) Zoo Schleiermacher, Schol ten en vele anderen, ook William Eastie, The Theology of the Reformed Church in its fundamental principles. Edinburgh 1904 bl. 277 v.

Sluiten