Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al neemt het talenspreken op den Pinksterdag eene bijzondere plaats in, toch werd de uitstorting des Geestes in den eersten tijd in vele buitengewone krachten openbaar. In het nomistisch Jodendom van den toenmaligen tijd vinden wij slechts bij uitzondering van den Heiligen Geest gewag gemaakt; God is een God van verre geworden en woont niet meer met zijn Geest in de harten x). Maar een nieuwe tijd brak met Johannes den Dooper en daarna vooral met de verschijning van den Christus aan. De Geest, die op Hem nederdaalde, was een Geest der liefde en der kracht, en zoo werd Hij ook na den Pinksterdag in de gemeente openbaar. Hij werd in den regel .geschonken, nadat iemand tot het geloof gekomen was, en dan soms bij den doop, Hd. 2:38, of bij de handoplegging vóór den doop, Hd. 9:17, of bij de handoplegging na den doop, Hd. 8:17, 19: 6, maar gewoonlijk bracht zij mede eene bijzondere gave en kracht. Zoo lezen wij, dat door den Geest aan de discipelen geschonken werden vrijmoedigheid, om het woord te spreken, Hd. 4:8, 31, eene bijzondere sterkte des geloofs, 6:5, 11:24, vertroosting en blijdschap, 9:31, 13:52, wijsheid, 6:3, 10, glossolalie, 10:46, 15:8, 19:6, profetie, 11:28, 20:23, 21:11, verschijningen en openbaringen, 7:55, 8:39, 10:19, 13:2, 15:28, 16:6, 20:22, wonderbare genezingen, 3:6, 5:5, 12, 15, 16, 8:7, 13. Evenals de werken, die Jezus deed, brachten ook deze buitengewone krachten, die in de gemeente openbaar werden, vreeze en ontzetting teweeg, 2 : 7, 37, 43, 3:10, 4 . 13, 5 5, 11, 13, 24. Eenerzijds prikkelden zij wel den tegenstand en dreven zij het hart der vijanden tot haat en vervolging aan, maar andererzijds bereidden zij ook den bodem tot de ontvangst van het zaad des Evangelies voor. Zij waren in den eersten tijd noodig, om aan de Christelijke belijdenis ingang en bestand in de wereld te verschaffen.

413. Gedurenden den ganschen apostolischen tijd zijn deze buitengewone werkingen des Geestes dan ook blijven bestaan. Wij weten dit vooral door het getuigenis van den apostel Paulus. Hij was zelf, in eigen persoon, ruimschoots met deze bijzondere gaven des Geestes begiftigd. Op eene buitengewone wijze, door eene openbaring van Jezus Christus zeiven, was hij op den weg van Damaskus tot bekeering gebracht en tot apostel geroepen, Hd. 9: 3v., en ook later vielen hem nog telkens openbaringen ten deel, Hd. 16 : 7, 9,

L) '' t'ber, Syst. der altsyn. pal. Theol. bl. 184 v. Sivete in Hastings D. B. II 404.

Sluiten