Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

totale miskenning van het wezen des Christendoms, zinkt tot het Heidendom terug en stelt de verlossing van de zonde in rationalistische verlichting of moralistische verbetering van den mensch. Beide loochenen, in ariaanschen of in sabelliaanschen vorm, de belijdenis der triniteit.

428. Alleen op den grondslag der trinitarische belijdenis is er plaats voor eene heilsorde in Schriftuurlijken, Christelijken, Gereformeerden zin. Uit die belijdenis vloeit toch in de eerste plaats voort, dat de toepassing der zaligheid onderscheiden is van hare verwerving. Immers de Heilige Geest is wel in wezen één met, maar toch als persoon een ander dan de Yader en de Zoon. Hij heeft een eigen wijze van bestaan, een eigen orde van werken. Al is het ook, dat alle werken Gods naar buiten ongedeeld en ongescheiden zijn, er is toch in schepping en herschepping eene oeconomie op te merken, welke ons recht geeft, om van den Vader en onze schepping, van den Zoon en onze verlossing, van den Geest en onze heiligmaking te spreken. Waarom kon Christus getuigen, dat de H. Geest nog niet was, overmits Hij nog niet was verheerlijkt, en waarom moest de H. Geest op den Pinksterdag uitgestort worden, indien de heiligmaking niet een werk ware, onderscheiden van schepping en verlossing, zooals de Geest onderscheiden is van Vader en Zoon? Het werk, dat aan den Middelaar was opgedragen, was dan ook met zijn lijden en sterven niet geëindigd. Christus is niet in dien zin

terug: 1° God, geest, ziel, veratand, het goede, waarheid, leven, liefde enz. zijn de eenige realiteit, Science and Health with key to the Scriptures 155"1 ed. Boston 1898 bl. 7. 9. 2°. Zonde, ziekte, dood, hebben geene realiteit, maar zijn dwalingen, en dwaling is a belief without understanding, onwaar, eene illusie. Sin, sickness and death are to be classified as effects of error, bl. 468. 469. Sickness, as well as sin, involves weakness, temptation and fall — a loss of control over the body, bl. 405. 3°. Zonde kan dus evenals ziekte overwonnen worden door de macht van den geest. Sin exists only so long as the material illusion remains, bl. 207. You can master sin through divine Mind, bl. 390. If you say: I am sick, you plead g&ilty, ib. The only safe course is to take antagonistic grounds against all that is opposed to the health and harmony of mind and body, bl. 390, 391. Eesist evil, error or whatever sort, and it will flee from you, bl. 405. Ohristian science is the sovereign panacea, giving strength to the weakness of mortal mind, strength from the immortal and omnipotent Mind, bl. 405. 4°. Vergeving van zonden is er daarom niet. Sin is forgiven only as it is destroyed by Christ, Truth and Love, bl. 311. The destruction of sin is the divine method of pardon, bl. 234. 345. Universal salvation rests on progression and probation and is unattainable without them, bl. 187.

Sluiten