Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eisch mag gesteld worden, evenmin mag men uit allerlei hett g gemoedsbewegingen en excentrieke voorvallen terstond tot do waarachtigheid of ook tot de onwaarachtigheid der bekeering eItan Het komt bij deze noodzakelijkste en gewichtigste verandering in 's mensehon leven, meer dan ergens elders, op het wezen en nfet op den vorm en de wijze aan; en over dat wezen kan ten slotte geen mensch, maar God alleen oordeelen, die de harten ke en de nieren proeft. Wij knnnen er alleen van zeggen ca waarachtige bekeering steeds in een haten en vlieden van de zond , en in een oprechte liefde tot God en zgnen dienst bestaat.

464 Van deze beide deelen der bekeering ontvangt soms het eene en dan het andere eenzijdig den nadruk. Er z,n Christenen, die een algemeen aanbod der genade verwerpen en bij den nog on keerden mensch van geene prediking des Evangelies willen weten ZB komen tot hem alleen met de wet, honden hem hare eiselien e stoffen voor, en schilderen op aangrijpende wijze de helsche pij en deeeuwige verdoemenis, welk, hij in zijn onbekeerde» toestand

te wachten heeft. In de Roomsche kerk nam en neemt deze piediki g

nog altijd eene breede plaat, in; en toen de Protestantscheb* en door verwaarloozing van belijdenis en tnoht m verval kwamen,

„enen PiiStisme en Methodisme deze verkondiging des oordeels aan

om daardoor de slapende zielen wakker te schndder, en- m hare ellende weder te doen roepen om verlossing en genad* Som „telden daarbij den eisch, dat men een korter of langertijd

"Ten toestand van angst en vreeze, van vertwijfeling <m wanhoop

moest verkeeren, om de waarachtige bekeering deelachtig te worden.

Spener zelf koesterde nog ruimere denkbeelden en erkende ten volle,

dat God niet met al zijne kinderen op dezelfde wijze te werk gaat

ml ïne volgelingen, A. H. Francke, J. Mischke e. a. leerden met

1 in T uk 13 • 24 Mt 11:12, Gal. 5 :17 enz., dat eene bange beroep op IjUK. lo. mt. , Tn^rhen

zielsworsteling de eenige weg tot den statos gratiaew^ Tnssch n

orthodoxen en piëtisten ontstond er daarom een langdurige str,d

de lnctu poenitentium'), en onder den hoogleeraar J. G Joch

werd in het jaar 1730 te Wittenberg door Strohbach eene dissertatie

verdedigd de desperatione salntari •). De gedachte, dat een lang-

') De litteratuur is te vinden bij Walch, Bibl. theol gel. II <ol^

•) Walch, Bibl. theol. sel. II 749 v. Gabel, Gesch. d. Chr. Lebens

Art. Joch in PRE3 IV 233.

Sluiten