Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekenende, en in Rom. 4 : 25, dat Christus gestorven is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Deze laatste uitdrukking kan zoo worden verstaan, dat Christus opgewekt is, omdat wij in en door Hem gerechtvaardigd waren, evenals Hij stierf, omdat wij zondaren waren en Hij in onze plaats tot zonde is gemaakt. Maar zij laat ook deze opvatting toe, dat Christus opgewekt is, omdat wij, door zijn dood verzoend zijnde, ook nog gerechtvaardigd moesten worden; óia c. acc. is dan niet retrospectief, maar prospectief bedoeld. Deze uitlegging verdient in verband met Paulus' leer over de opstanding van Christus de voorkeur, want Christus is niet opgestaan, omdat wij door zijn dood gerechtvaardigd worden, maar omgekeerd, Christus moest opstaan en is opgestaan, omdat Hij door zijn lijden en sterven onze zonden volkomen verzoend, dat is m. a. w. het Hem door den Vader opgedragen werk ten einde toe volbracht had. De opstanding was dus voor Christus de goddelijke goedkeuring op zijn volbracht werk, het bewijs, dat Hij de Zone Gods was, Rom. 1: 4, dat onze zonden door Hem zijn verzoend, 1 Cor. 15 : 17, en dat wij geestelijk en lichamelijk in en door Hem zullen worden opgewekt, Rom. 6:7—10,8:11,1 Cor. 15:20—23, 2 Cor. 4:14, Col. 1:181).

Toch bestaat er volgens 2 Cor. 5:19 tusschen de verzoening in Christus en de niet-toerekening van de zonden der wereld een innig verband, dat in de Gereformeerde theologie ook steeds is erkend 2). Zelfs J. van denHonert, die een scherp bestrijder van Comrie was, erkende volmondig, dat de rechtvaardigmaking der uitverkorenen bij gerechtelijke representatie in hun borg en verbondshoofd Christus bij zijne opstanding had plaats gehad en dus lang geschied was vóór hunne geboorte 3). Van zijn kant gaf Comrie weer toe, dat de uitverkorenen in de opstanding van Christus niet volkomen, actualiter en personeel, maar slechts virtualiter gerechtvaardigd zijn 4). Zakelijk is er dus geen verschil. Gelijk de gansche menschheid in Adam, toen hij het gebod Gods overtrad, voorwerpelijk gevallen en gestorven is, zoo is ook in den dood en de opstanding van Christus het geheele lichaam zijner gemeente objectief met Hem gestorven en opgewekt, verzoend en gerechtvaardigd. Daarom luidt het Evangelie ook niet:

!) Sanday-Headlam, Komans5 1908 bl. 116—118.

2) Calvijn, Inst. III 11, 11. De woorden justificatio en reconciliatio wisselden daarom dikwerf met elkander af.

3) Bij Comrie, Brief bl. 75.

*) Comrie, Brief bl. 119.

Sluiten