Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen, indien ze althans niet voorgoed ontbreken blijft, maar zij zit van den aanvang in het zaligmakend geloof in, en wast er organisch uit op 1). Actieve en passieve justificatie zijn dus geen oogenblik te scheiden, en worden dan ook in de Schrift, in de geschriften der Hervormers, in het piactisch onderricht onder eén begrip samengevat.

Als nu de Schrift van deze rechtvaardigmaking in sensu concreto zegt, dat zij geschiedt uit en door het geloof, dan wil ze daarmede niet te kennen geven, dat ze door dat geloof wordt voortgebracht en bewerkt, want immers is Christus al onze gerechtigheid, en alle weldaden van het genadeverbond zijn vruchten van zijn werk en van zijn werk alleen; ze liggen volkomen in zijn persoon besloten en behoeven op geenerlei wijze door ons te worden aangevuld. De praeposities uit en door duiden dus alleen aan, dat Christus met al zijne weldaden enkel en alleen door het geloof in ons persoonlijk bezit komt. De terminologie, dat de justificatio activa geschiedt tot, en de justificatio passiva uit en door het geloof, moge dan ook tegenover het nomisme eenige waarde hebben; maar het Schriftuurlijk spraakgebruik is volkomen voldoende, als het maar Schriftuurlijk verstaan wordt; de rechtvaardigmaking in sensu concreto is geheel en al eene rechtvaardigmaking uit en door het geloof, omdat zij, objectief in Christus begrepen, alleen door middel van het geloof persoonlijk aangenomen, toegeëigend en genoten wordt. Maar dat geloof, hetwelk alzoo ( hristus met al zijne weldaden aanneemt, is geen dood, doch een levend geloof-, het is geen bloot verstandelijk instemmen met de sententie, dat God de zonden vergeven heeft, maar het eigent zich toe, wat er in het woord door de vocatio externa en interna aan voorgehouden en aangeboden wordt, dus ook wat het zegt aangaande onze schuld en verdorvenheid, aangaande den persoon en het werk van Christus, aangaande de werkzaamheid des H. Geestes; in één woord, het zaligmakend geloof richt ons oog en ons hart van den beginne ai aan van ons zeiven af en naar Gods genade in Christus heen.

De logische onderscheiding van de justificatio activa en passiva biedt daarom velerlei voordeelen aan, die noch uit het oogpunt der belijdenis noch uit dat der practijk te versmaden zijn. Ten eerste toch stelt zij in staat, om tegen alle nomisme den rijken en blijden inhoud van het Evangelie te handhaven, dat God genadig is en groot van goedertierenheid, en dat Hij in Christus eene volkomene

x) Comrie, Brief 170, 178.

Sluiten