Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wijl deze erfenis nog in de toekomst ligt, is ook de vïo&soia in haar volle verwezenlijking nog een voorwerp der hope, Rom. 8 :23. De rechtvaardiging, die in de eeuwigheid haar aan vang heeft, in de opstanding van Christus en de roeping der geloovigen zich realiseert, krijgt hare voltooiing eerst, als God in het laatste oordeel zijne sententie van vrijspraak ten aanhooren der gansche wereld herhaalt en alle tong zal moeten belijden, dat Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Maar al wacht de „Rechtsfolge der Adoption" nog, de geloovigen zijn toch hier op aarde reeds tot kinderen aangenomen; zij worden door den H. Geest als waarborg en onderpand verzegeld tot den dag hunner verlossing, 2 Cor. 1:22, o:5, Ef. 1:13, 14, 4: 30, en voor de hemelsche erfenis bewaard, gelijk deze voor hen, 1 Petr. 1: 4, 5. Door dien Geest worden zij voortdurend geleid (dyovzai, niet (psqovrai als 2 Petr. 1:21) Rom. 8:14, van de liefdé, die God tot hen heeft, 5:5, cf. vs. 8' en van hun kindschap, 8:15, 16, Gal. 4: 6 verzekerd, en zijn thans reeds vrede, Rom. 5 : 1, Phil. 4 : 7, 9, 1 Thess. 5 : 23, vreugde

Rom. 14: 1 <, 15:13, 1 Thess. 1:6 en eeuwig leven deelachtig Joh. 3 :16 !). ë'

Al deze heerlijke vruchten 2) kan de rechtvaardigmaking voortbrengen, omdat zij met de justificatio activa ook de passiva insluit en door het getuigenis des H. Geestes den geloovige bewustheid en zekerheid schenkt, dat ook hem persoonlijk de zonden vergeven zijn (fides specialis). Wie de rechtvaardigmaking uit het geloof bestrijden en van de werken laten afhangen, kunnen deze certitudo fidei niet aannemen. Zelfs Augustinus durfde deze leer niet aan en zeide: Deus melius esse judicavit, miscere quosdam non perseveraturos certo numero sanctorum suorum, ut quibus non expedit in hujus vitae tentatione securitas 3). Rome stelde dan ook vast, dat

») Over de adoptie handelen o. a. Mastricht, Theol. VI c. 7. Hoornbeek, Theol • pract. I 7, 5. Witsius, Oec. foed. III 10. Gottschick, art. Kindschaft Gottes in I KE' X 291—304. Candlish, art. Adoption in Hastings' DB I 40—42.

-) Tot de fructus jnstificationis immediati worden gerekend reconciliatio, pax Dei, conscientia tranquilla, gaudium spirituale (welke in den eersten tijd, bij Luther en in de Conf. Aug. en Apol. ook wel regeneratio, n.1. van het bewustzijn heetten, verg. boven bl. 205 v), adoptio, libertas, fiducia, exspectatio haereditatis, certitudo salutis. M. Vitringa, Doctr. III 321-330. Ha se, Ilutterus Redivivus 1855 bl. 287.

3) Bij Schweizer, C'entraldogmen I 42. Verg. ook Wiggers, Versuch einer Darlegung des Aug. u. I eJag. Berlin 1821 bl. 303 v. Gottschick, Augustins Anschauungen v. d. Erlöserwirkungen Christi, Zeit?. f. Th. u K. 1901 bl. 151 v.

Sluiten