Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

disme naast de bekeering zulk een voorname plaats in, dat zij menigmaal het formeele principe, de groote albeheerschende idee van het Methodisme en de centrale gedachte van het Christendom is genoemd. Zij komt in hoofdzaak hierop neer: 1° de vergeving der zonden, die door het geloof ontvangen wordt, is wel eene belangrijke weldaad, maar zij is de eenige niet, en moet door eene tweede gevolgd worden. Christus is toch een volkomen Zaligmaker, die niet slechts van de schuld en straf der zonde, maar ook van hare smet en macht bevrijdt; het eerste doet Hij in de rechtvaardigmaking, het tweede in de nieuwe geboorte of heiligmaking. Over het verband van beide weldaden bestaat er onder de Methodisten verschil. Sommigen beschouwen de heiligmaking als een voortzetting van de vernieuwing, welke reeds in de rechtvaardigmaking begonnen is; anderen maken ze geheel los van de rechtvaardigmaking en zien er eene tweede weldaad in, a second change, a second blessing, welke op de eerste volgen moet en er soms geruimen tijd later op volgen kan; en nog anderen drijven deze leer der heiligmaking zoo op de spits, dat zij de zaligheid van hen, die wedergeboren en gerechtvaardigd, maar nog niet de Christelijke volmaaktheid deelachtig werden, in twijfel trekken of ook zelfs beslist ontkennen. 2°. Deze heiligmaking bestaat in de volkomene bevrijding van de smet en de macht der zonde. Er bestaat hierover weder eenig verschil van gevoelen. Sommigen nemen eene volstrekte uitroeiing van het zondig bederf aan, anderen meenen, dat de mensch in deze heiligmaking zulk eene geestelijke macht ontvangt, dat hij alle gedachte en lust der zonde, die onwillekeurig nog in hem opkomt, beheerschen en onderdrukken kan; hij heeft dan nog wel zonde, maar doet ze niet meer. Wesley vatte de volmaaktheid eerst in strengen zin op, maar verzachte ze later, en zeide toen, dat ze niet de macht insloot never to think an useless thought nor speak an useless word, want zulk eene volmaaktheid ware inconsistent with a corruptible body; ja, zij is bestaanbaar with a thousand nervous disorders. Als men de volmaaktheid, door hem gepredikt, al te hoog wilde opvoeren, zou men juist gevaar loopen, haar geheel uit de wereld te verdrijven l).

Maar desniettemin, de Christelijke volmaaktheid wordt door allen opgevat als a constant communion with God, which fills the heart with humble love, als eene volkomene liefde in leer en leven, als

l) Bij Southey, t. a. p. bl. 244.

Sluiten