Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zich en streefde ze alle voorbij, de kerken van Palestina en JUemAzië, straks ook die van Antiochië en Alexandnë. En de bisschoppen van Rome wisten van hun positie gebruik te maken en ginge wat eerst zedelijke invloed was allengs vindiceeren als een rechtToch kwam het niet zoo spoedig tot erkenning van 1 ree . tullianus ontkende nog, dat Mt. 16 :18 aan den bisschop van Rome eenige macht over andere kerken gaf, wijl het alleen eene belofte aan Petrus behelsde 1). Cyprianus legde wel sterken nadru op eenheid der kerk en deed haar ook rusten op de ^ntiteit de episcopale macht, maar zag van die macht in de cathedra Petr

te Rome toch niet meer dan eene symbolische eenheid ). e >n°

te Nicea stelde in canon 6 de bisschoppen van Rome, Alexandnë en Antiochië nog gelijk, kende aan de beide laatsten m hunne provinciën dezelfde è^ovma toe, als de bisschop van Rome lee in Italië bezat, ènuèrt xai iv ty 'Pco^ émwy rovro aw^ ê<mv en hield voor deze en ook nog voor andere kerken het haar toekomend primaat, ™ n^sm of ra nQureta, vast. lSa de ontwikkeling der bisschoppelijke macht in de derde eeuw volgde die van de aartsbisschoppelijke of metropolitenwaardigheid in de vierde eeuw; niet Rome alleen, maar vele kerken naast haar hadden een zekeren voorrang of primaat in hare provinciën; de bisschoppen werden in den loop der vierde eeuw aan de aartsbisschoppen onderworpen. Het Oosten bleef steeds tegen het alles overheerschenc primaat van den bisschop van Rome zich verzetten. Naast Alexandrië en Antiochië steeg sedert het midden der vierde eeuw Constantinopel hoe langer hoe meer in kerkelijke macht. Het concilie van Constantinopel in 381 can. 2 zegt, dat de bisschop van Alexandrië alleen in Egypte kerkelijke macht bezit, dat Antiochië de rechten houdt, welke volgens Nicea eraan toekomen en dat de bisschoppen van het Oosten alleen het Oosten zullen besturen. En nadat het alzoo de macht van den bisschop van Alexandne tot Egypte beperkt heeft, voegt het er in can. 3 aan toe, ror KovBTcevtivov noltwg t%tiv xa ngeofieicc xrfi uu^g atitc iov i itg Pwiirg èmaxonor, Óm ro dvca avvrjv veav Tco^v. Na den bisschop van Rome zal niet die van Alexandrië, al heeft hij ook de oudste rechten en de oudste brieven, maar die van Constantinopel den voorrang der eere hebben, niet op grond van eenig kerkelijk of

1) Tertullianus, de pudic. 21.

2) Cyprianus, de unit. 4.

Sluiten