Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewezen, in eene vlakte van 25000 el lengte en 5000 el breedte. Aan elke zijde van de stad bevinden zich in de muur drio poorten, naar het getal der stammen Israels. Op de groote feesten komt heel Israël naar den tempel om te offeren, maar aan de Heidenen is de toegang tot den tempel verboden. Indien Israël zoo naar Gods inzettingen leeft, zal het rijken zegen genieten; van onder den dorpel der tempeldeur stroomt eene beek, die voortdurend zich verdiept, het land vruchtbaar en zelfs het water der doode zee gezond maakt; en aan hare oevers staat geboomte, welks vruchten tot spijze en welks bladeren tot genezing dienen 1).

Bij deze geestelijke weldaden komen 7° allerlei stoffelijke zegeningen. Israël zal onder den vredevorst uit Davids huis in veiligheid wonen. Oorlog zal er niet meer zijn: boog en zwaard worden verbroken, Hos. 2 :17, paarden en wagenen verdaan, vestingen vernield, Mich. 5: 9, 19, zwaarden tot spaden en spiesen tot sikkelen geslagen, en allen zullen neerzitten onder hun wijnstok en vijgeboom, Jes. 2 : 4, Mich. 4:8, 4, want het koninkrijk is des Heeren en Hij is hunne sterkte, Ob. 21, Joël 3 :16, 17. Het land zal eene buitengewone vruchtbaarheid ontvangen, zoodat de bergen van zoeten wijn druipen en de heuvelen van melk vlieten; eene fontein, uitgaande uit het huis des Heeren zal het dorre land bevochtigen en de woestijn in een Eden herscheppen; het boos gedierte zal verdreven zijn, vijanden zullen den oogst niet meer rooven, en alle geboomte, te rechter tijd door malschen regen verkwikt, zal overvloedig vruchten dragen, Am. 9 :13, 14, Hos. 2 :17, 20, 21, 14: 6, Joël 3 :18, Jes. 32 :15—20, 51: 3, 60 :17, 18, 62 : 8, 9, 65 : 9, 22, Jer. 31: 6,12-14, Ezech. 34 :14, 25, 26, 29, 36 : 29, 47 : 1—12, Zach. 8 : 12,14 : 8,10. Er zal zelfs een groote omkeer in de heele natuur plaats hebben; de dieren ontvangen een anderen aard, Jes. 11:6—8, 65:25, hemel en aarde worden vernieuwd en de vorige dingen niet meer gedacht, Jes. 34 : 4, 51: 6, 65 :17, 66 : 22; zon en maan worden veranderd, het licht der maan wordt als der zon en het licht der zon wordt zevenvoudig versterkt, Jes. 30 : 26; ja zon en maan houden op, het wordt een eenige dag, want de Heere zal zijn tot een eeuwig licht, Jes. 60 : 19, 20, Zach. 14 : 6, 7. En ook in de menschenwereld zal de verandering groot zijn. Als Israël vergaderd zal zijn, zal Palestina van menschen deunen, Mich. 2 :12, 13; het

x) Verg. tot recht verstand van dit beeld der toekomst A. B. Davidson, The Theol. of the Old Test. bl. 343 v.

Sluiten