is toegevoegd aan uw favorieten.

Behoort de regel, dat het onderzoek naar het vaderschap is verboden, te worden gehandhaafd? Zoo ja, welke uitzonderingen moeten daarop worden toegelaten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door getuigen of op andere wijze aantoonen, dat er tusschen haar en den aangesprokene intercourse heeft plaats gehad, of althans gross farniliarity and indecency, waaruit gemeenschap is af te leiden.

De semiplena probatio wordt niet ontzenuwd door liet bewijs, dat de moeder terzelfder tijd gelijksoortige betrekking met anderen had.

Ook in de Vereenigde Staten van Noord-Atnerika is over het algemeen de vader gehouden voor zijn natuurlijk kind te zorgen, doch vroeger kon hij daartoe niet door de moeder, maar alleen door de town officers worden aangesproken.

Iri Illinois kan ingevolge de wet van 3 April 1872 de moeder de vordering daartoe instellen, mits binnen twee jaar na de geboorte van het kind. Acht de rechter bij een voorloopig onderzoek de vordering gegrond, zoo wordt de zaak verder behandeld. Over het feit der afstamming beslist de jury, die niet aan bepaalde middelen van bewijs gebonden is. De vader kan veroordeeld worden tot het betalen van honderd dollars voor het eerste levensjaar van het kind, en van vijftig voor elk volgend jaar.

In Nevada is volgens eene wet van den lsten Maart 1883 het bewijs van het vaderschap geoorloofd met alle middelen, die het rechterlijk college zal goedkeuren. De actie is onbeperkt zoowel wat den persoon betreft, aan wien, als wat aangaat den tijd, gedurende welken zij gegeven wordt. Het door den vader te verstrekken onderhoud is door geen maximum bepaald.

Denemarken, IJsland, Zweden, Noorwegen en Finland hebben eveneens in dezen geheele vrijheid van onderzoek, bij gebreke van eenige wet, die het uitsluit of beperkt. Voorts staan aldaar de kinderen van verloofden op gelijke lijn met