is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote denkers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2/

innerlijke wezen des geestes achter de verschijnselen peilt, niet bevredigen kan. Dit is dan ook werkelijk het geval.

Aangezien hij echter geen enkel element van waarheid, dat het empirische, exacte onderzoek ons opdringt, veronachtzamen wil, kan hij niet zonder meer een tegenstander van de mechanische wereldbeschouwing zijn. Hij wil haar volle recht gunnen maar acht het tevens onwetenschappelijk, haar als de eenig mogelijke te handhaven: zij moet worden aangevuld door de organische.

Zoo kan hem ook het mechanisch verklarings-beginsel der selectie slechts gedeeltelijk bevredigen. De natuurlijke teeltkeus is zeer zeker een middel maar dan ook slechts een hul p-middel tot het ontstaan, of liever het veredelen der soorten.

Met welk beginsel moet dit principe dan worden aangevuld? Natuurlijk met een principe, dat innerlijk en niet als de selectie slechts u i t e r 1 ij k aanwijsbaar is en dat in de tweede plaats organisch, niet slechts mechanisch in zijn werking blijkt.

Als zoodanig nu neemt Hartmann het reeds door BaumGaRTNER en Kölliker aangewezen verschijnsel der „heterogenen Zeugung" over. Volgens dit verklarings-beginsel zou een nieuwe soort niet langs mechanischen weg, slechts door selectie, ontstaan maar aldus worden gevormd, dat in den eierstok van een lagere, verwante soort sprongsgewijze een hoogere soort voortkomt. Er is hier dus een embryonale ontwikkeling te constateeren en wel zóó, dat het eerste ei van een nieuwe species wordt voortgebracht in den eierstok van een verwante door omvorming van den embryonalen aanleg in het vroegste stadium. Daarom noemde BAUMGaRTNER deze evolutie een „Keim-metamorphose", dat wil zeggen een gedaanteverwisseling in de embryonale kiem. De uitdrukking „heterogene Zeugung" is nu tevens begrijpelijk. Ze beduidt, dat er uit het individu eener lagere soort een ander (het Grieksche h e t e r o s) individu van hoogere soort voortgebracht, geboren wordt (het Grieksche genos, het