Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van my , alzins naauwkeurig te zyn in myne

verharden, zonder iets het minfte te vergeten

maar welke verfcheidenheid van voorvallen kunt gy by mogelykheid van my in myn eenzaam verblyf verwachten ? Zal ik u vertel*

len, dat ik zoo even ben thuis gekomen van het naast gelegen gebergte, alwaar ik eenige Geitjes opkweek, die hare zoogfter verloren hebben? of, dat de geliefde Goudvink, welke myne waardfte Lucia by haar vertrek voor my achterliet, tegenwoordig het voorwerp myner zorg is? Of dat ik my nog fteeds bezig houd met het fchryven van liederen en

herderszangen? Waarlyk, dit zyndevoor-

naamfte bezigheden van het geen Shakefpear met regt dat kleine leeven noemt, welk al flaa. pende voortrolt ," en deze bezigheden doen uwe arme onbekende Fanny haren onfchuldigen tyd aangenaam doorbrengen.

Ik zou u echter kunnen melden , (maar , waarom zou ik uw deelneemend hart bedroeven?) dat de goede oude man, myn Vader, uit hoofde zyner geringe bezolding zich nog fteeds in de kommerlykfte omftandighedenblyft bevinden. Zyn Kapellaanfchap geeft hem twintig pond in *t Jaar, en hier voor is hy verpligt

ie-

Sluiten