Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(38)

VIERDE BRIEF.

npot myne groote Vreugde is de vifite voorby. Ik beloofdè u, myne waardfte, eenig berigt te zullen geven van die welleevende Dames ; haar gezelfchap was in geene deele

zoo aangenaam ; als ik verwacht had , maar in

tegendeel zeer beuzelachtig! Geen woord

wierd 'er van boeken gerept; maar de fatfoenlyke plaatfen van openbare vermaaken , de kleeding enz. fcheenen hare geliefde onderwerpen te wezen, welk gy zeer ligt begrypen kunt, dat noch myn Vader noch my eenigzins aanftond.

Mevrouw Murray fchynt tusfchen de veertig en vyftig jaaren oud te zyn, en is, naar het my voorkomt, waarlyk fchoon geweest; maar zy heeft een opflag van oogen, dien ik nog nimmer gezien heb, namelyk dien van eene

yerregaande vrypostigheid. Maar ben ik

niet een ondankbaar meisje, dat ik my op zoodanige wyze uülaat over eene goede dame, die

my

Sluiten