Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C4°)

van gelaat, en die fprekende trekken in het zelve, die het meest bekooren.

Hadt gy eens de hoofdkapfels van deze Dar mes gezien, Lucia! — ten minften een el hoog, en tot boven toe gepoejerd en gekruld! Welke belagchelyke mode! het verbaast my, dat zy niet begrypen dat het fierlykst tooifel zyne grootfle fchoonheid ontleent van netheid en eenvoudigheid. Zy keeken my zeer fterk aan, en ongetwyffeld zoo vreemd als haare kleeding voor my was, zoo vreemd moet ook myn eenvoudig gewaad — want ik had myn fchoone linnen tabberd aan — aan haar zyn voorgekomen.

Hoe zeer bloosde ik,toen ik haar werd voorgefield ! — de Baron maakte my zoo byfter verlegen!

„ Ziet daar, Dames," dus geliefde hy te zeggen, „ myn lieve kleindochter !

Zy maakten my verfcheide vleiende complimenten ; en de Heer Baron zeide aan Jufvrouw Cordon, dat zy my eens zeggen moest, hoe ik die eenvoudige knoppen, (zoo als hy ze noemde) die aan myn hals hingen, moest gebruiken ; en zy antwoordde op eene zeer ver-

Sluiten