Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 54 3

een nieuwe vleugel van het huis zyn , welk van het ander gedeelte is afgezonderd."

Ik wierp my zelve op een ftoel, enfchreidde bitter, terwyl hy de kamer doorwandelde, roe* pende niet anders, als, dat hy morgen vóór den ogtend zyne wensch wilde vervuld zien. „ Ik zal u nu," vervolgde de wreedaart, „ eenige ©ogenblikken alleen laten om andere middelen tot myn behulp te zoeken; want gy zult my by alle de magten der hel niet ontfnappen." Met dit zeggen ging hy de kamer uit, fluitende de deur achter zich op het nachtflot. Door fchrik. en vrees gefolterd zat ik eenige minuuten ter neder, toen de deur weder geopend wierd, en wie kon ik anders verwachten als de ondeugende Murray, welker gewaande ziekte nu geheel over fcheen te wezen, 't Was klaarbly"kelyk genoeg, dat zy gezonden werd om eens te beproeven , wat vleien en aanraaden nog zou vermogen. Zy kwam by my zitten met eene groote deftigheid en bedaardheid, en had waarlyk de ftoutheid, of, ik moest liever zeggen, de onbefchaamdheid om my te vraagen, pf zy op eene vriendelyke wyze myne hand mogt nemen. Ik trok dezelve te rug, en fchreidde onophoudlyko

Waar=

Sluiten