Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 60 )

waardfle Vriendin Juffer Wilmot gewoond hebt?"

Verbeeld u eens onze onderlinge blydfchap en verwondering. Zy vernam byzonderlyk naar myn waarden Vader, 't geen my op nieuws een vloed van traanen uit de oogen perfte.Om kort te gaan, ik voldeed zoo kort als mogelyk was hare nieuwsgierige verwondering, hoe ik daar kwam, met een verhaal van de ysfelyke byzonderheden.

Zy berigtte my op haar beurt, dat zy kamermeid was in die waarlyk zeer aanzienlyke herberg; dat zy het ander gedeelte van myn gezelfchap naar de flaapkamer gcbragt had, en, in gedagten, dat 'er niemand meer in de eetkamer zyn zou, by toeval daar in kwam, om te zien of de vensters wel gefloten waren, en dat zy de groote deur gefloten vindende, dus door de kleine deur gekomen was.

Ik gaf haar myne verwondering te kennen, dat het huisgezin myn fchreeuwen niet gehoord had: doch zy zeide my, dat dit niet anders zyn kon, om dat de kamer van het huis was afgezonderd; dat de dienstboden in de keuken allen haar bezigheden hadden ; dat haar Jufvrouw in het verafgelegenst gedeelte van het

huis

Sluiten