Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Baron is geduurende eenige Jaaren ajffchuuwlyk geweest , ja te ysfelyk "oor een

menfchelyk hart om het te vernemen: en

wat myn ontflag uit zyn dienst betreft, dat is alleen , om dat ik geweigerd heb voor hem eene fchandelyke daad te pleegen — wat zeg ik «ene fchandelyke daad. — Hemel! ik ys, als ik 'er om denk! — ik zag het geen 'er in den voorgaanden nacht omging, toen hy my beval om wyn te krygen, die van daag mede moest. 1— Ja toen begon ik argwaan op te vatten; maar dezen morgen hoorde ik zonder bemerkt te worden , het ganfche fchriklyk ontwerp, fmeeden, en zag den gruuwzamen drank bereiden." «

„ Welke drank?" hernam myn vader, wiens eenvoudigheid van hart gy weet dat groot is hebbende hy geene de minfte gedagte op het geen die man meende.

„ Ach, myn Heer! — een drank al te wei bekend by de eerlooste deugnieten. —ik waagde het om in de zaak van eene zoo lieve onnozele Juffer teeen hem te fpreken. Hy heette alies liegen , werd woedend van fpyt, en joeg my oogenbliklyk heen. — Ik hebalzedertlang 'ontdekt, dat die bedrieglter Juffrouw Murray,

zoo

Sluiten