Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in )

is zy weg? is zy al weg? ach! myq

rampzalige ! " — en daarop had hy zwaare zenuw-trekkingen gekregen. — De buuren zaten al fchreiende den ganfchen nacht by hem, en — ach! vriendin, hoe zal ik het voor u en voor my zelve ter neder Hellen? vóór den morgen lag hy reeds in eene zwaare koorts, en eene diepe mymering. Hy fprong op in zyn bed, en de perzoon, die het naast by hem ftond, in de fterkfte vervoering van fpyt en woede aanvattende, fcnreèuwde hy, „ fchurk, eerloze, — verrader. — geef my myne Fanny

te rug! Dees gryze arm zal het u wree-

ken," ■ dan zette hy zich weder terneder,

bleef met eene ysfelyke wildheid ftaroog«n, en riep ha! daar zie ik den eerlozen vervloekten

fcliurk? ■ ■ Bark, Hark — ik hoor haar

ff breeuwen ? — ik kom, Fanny ! ik kom

m yne waardfte! —; ik heb een vriend gehad — ik had een dochter — maar nu — niets — niets meer. — Ik ben een arm ongelukkigman! "

Ach Lucia\ ik kan waarlyk, ik kan

met dit aandoenlyk tooneel niet voortgaan. Ik moet voor eenige minuuten myn pen nederlagen , om myn boezem lucht te geven.

Den volgenden dag bleef hy in denzelfden E 5 on-

Sluiten