Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE BRIEF.

Mr* hutton aan Jufvrouw w i l m o t* Mejuffer!

% ,ret het innigst leedwezen neem ik de peri IVJ. 0p? om u volgens verzoek van uwe waardige, doch allerbedroefdile vriendin juffer Belton , te berigten, dat haar braave Vader, de beste der menfchcn, gister even nadat ik hier

'aan huls kwam, overleden is. ja Mejuf-

fer, ik ben verzekerd, hy is dien Hemel ingegaan , waar zoodanig lyclen, en zulke verhevene deugd alleen kunnen beloond worden. — Uwe ongelukkige bedroefde vriendin verzoekt my, dat ik u melden zal het geen 'erna het flot van haren laatflen brief is voorgévallen. —

Juffer Fanny, helaas! vleide zich zelve

wanneer toch is de bloeclryke Jeugd zonder

hoop? dat de lange fiuimering, die myn

oude waarde vriend voor eenige uuren fcheen genoten te hebben, door de heilzaanifle uitwerk^

Sluiten