Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( »5)

leefde, met zoo veel Christelyke gelatenheid en heldhaftigheid, als zulk een treffend leed kan gedoogen; fchoon de fchrik zoo groot geweest is, dat zy eene ligte koorts heeft gekregen; doch, als wy haar van de droevige tooneelen, die zich nog hier aan haar vertoonen, naar een ander vrolyker verblyf overbrengen, en door her, gebruik van heilzame medicynen, en de goede oppasfing van myn vrouw, zullen wy haar eerlang, zoo ik hoop, tot vorige gezondheid herftellen. Ik twyffel niet, of haar uitmuntend verftand, en hare onderwerping aan den wil des Almagtigen zullen haar volkomen in ftaat (lellen om deze treffendfle onheilen naar behooren te draagen. Meer dan eens heeft zy reeds de pen opgevat om aan u te fchryven, maar ik heb haar dit nog niet billen toelaten: de weinige regels aan haar Tante konden op haar diep gewond hart geenszins zoodanige uitwerking maaken, als het openbaren van al haar leed aan de vriendin van haar hart, gelyk zy u noemt, Mejuffer, allerzekerst zou gedaan hebben. Haar hart is nog veel te week om nu reeds eene bezigheid van dien aart te ondernemen ; en ik houd my overtuigd, dat gy geen brief van haar zult begeeren, voor dat zy beF 3 ter

Sluiten