Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(?3 )

felyf met hare tegenwoordigheid vereerde, altoos groot behaagen fchepte in hare naauWkenrige oppasfing.

Ik heb naar myn Tante gefchreeven, gelyk Mr. Hutten u berigt heeft, om haare bescherming te verzoeken. Ik kon niet wel anders doen, Vriendin! want by deze waardige menfchen langer te blyven is onmooglyk, fchoon zy gaarne — zoo groot is hunne vriendelykheid

my naar Ierland mede zouden nemen;

maar in myn hulpelozen toeftand denk ik dat het beter is my onder de befcherming myner Tante te begeven; te meer nog, om dat het myn pligt is, naardien zy de eenige naastbeftaande van myne waarde moeder is, die nog leeft. — Ik heb nog geen antwoord op myn brief gekregen; maar het is hier meer dan vyftiguurenvan

daan, aan de grenzen van Engeland te H

Shire. Ik denk, dat zy wacht naar eene of andere gelegenheid om het met een byzonder vriend te zenden, om dat het zoo diep landwaarts in is.

Van de verkooping van ons oude huisraad is zeer weinig gekomen. De boeken zyn allen overgedaan , uitgezonderd eenige weinigen van de bette Griekfche en Latynfche fchryvers, —-

zyn-

Sluiten