Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ioo )

gen. Ik dank God, myn twee dogters hebberé een zeer goed verftand, maar zy denken 'er niet om, om zich voor geleerde dames uit te geven. En als gy by ons' komt, dan heb ik je dit vooraf te bevelen, om nimmer het hoold van myne dogters met hoogdravende letterkunde te vervullen: Ik wil alleen hebben, dat zy uitmunten in fraaie zeden , zoo als danfen, Franfch, zingen, enz. maar ik wil niet hebben, dat zy haar hoofd ergens anders meê zullen breken : ik wil myne dochters niet opgeleid hebben tot wyshoofden voor de waereld. —

Terwyl je bedroefdheid zoo groot is denk ik, dat ge maar by ons moet komen: maar hoe ge hier komt, weet ik waarlyk niet. Gy kunt wel begrypen, dat ik myn eigen koets voor u niet zenden zal: te paard zult gy het best kunnen komen, en terwyl zommigen van onze buuren dien weg wel heenkomen, zullen zy naar je vernemen: gy kunt verzekerd zyn, dat ik je een vertrouwd perfoon zal zenden. Terwyl ik onderftel, dat ge kaal in de kleeren zyn zult, en ik niet denken kan, dat gy in uwe bedroefde toeftand zoo dwaas zult geweest zyn, om voor je zelve de onkosteu te maaken van rouwgoed'te koopen, heb ik zorg gedragen om u

Sluiten