Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'héid, en in het grievendst verwyt, dat ik zyri naam onteerd had, en éen fchandaal was van

de famiiie. «■ Maar, helaas! Juffer Belton,

myn verdriet was hiermede nog niet ten einde* Het is nu reeds twintig Jaar, dat myn hart tot op dit uur niet alleen aan deze wond, maar ook aan die van eene te leur gefielde liefde moet lyden. Uw beeld, myne beminneiyke Nancy, uw bevallig beeld heb ik op ditoogenblik voor myne oogen, en zegt my, hoe gezegend ik zou geweest zyn van u in myne armen te zien!" — Hier vloeiden de traanen zoo fterk uit 'smans foogen, dat hy eenige oogenblikken buiten ftaat was om voort t* gaan. — En denkt gy, Lucia, dat ik niet mede fchreide? —. Gewisfelyk- Ja! — Na eenige oogenblikken vervolgde hy weder.

„ Doch hetzy zoo , Gods wil gefchiede! — Indien het my mogelyk is, zal ik bedaard zyn. Gy moet weten, ik had vóór eenigen,tyd myn adres gemaakt aan eene jonge Juffer, die, zoo een minnaar ooit in ftaat is om onpartydig te younisfen, alle die deugden had, welke de vuurigfte verwondering kunnen voortbrengen, en welker perfoon alle die bevalligheden bezat, welke de tederfte liefde kunnen inboezemen.

Eeni-

Sluiten