Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I3i >

Vig bloedde,, waren de knechts ten uiterften yerlegen, en verzogten hunnen meester dat hy dit vriendelyk aanbod zou aannemen van den Heer Grimfton, die hem dan ook den besten Chirurgyn zou kunnen bezorgen, die hier om ftreeks te vinden was.

Monfon had 200 groote. haast, dat zy myniet meer vertellen kon; alleen zeide zy nog, dat zoo oud als zy was, zy nog nimmer een zoo Fchoon Jong Heer gezien had. •» ... Doch ik word beneden geroepen. —Uwe anderzins verachte Fanny. moet in deze algemeene ontroering ook het een en ander in orde helpen brengen. -— Dezen nacht zal ik u meer verhaalen. — Ik word al weder geroepen.

. Ten elf uur e in den Nacht.

Nimmer, Lucia, hebt gy noch ik een zoo beminnelyk man gezien ! Doch laat ik myne verftrooide gedagten zoo veel mogelyk by een vergaderen; want om u de waarheid te zeggen ben ik deerlyk ontfield. Iemand in fmart

te zien, treft my altoos ten iterkflen. -

^laar laat ik u eenig berigt van dezen ongelukkigen Edelman mededeelen.

ï 2 Myn

Sluiten