Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Ï30

Waarlyk, ik hoop , dat je zoo onbefchaamd

niet zult wezen ! "

„ Ik was het niet voorneemens, Mevrouw: -— maar wat de onbefchaamdheid betreft, daar gy van fpreekt, ik zou dan niet meer gedaan hebben, dan uw eigen voorbeeld, en dat van myne nichten te volgen, en daarmede, dunkt my, zou ik geen kwaad kunnen doen."

Je moet zoo vrypostig niet wezen, kleuter," riep zy hard op, terwyl ze de deur voor

myn neus toewierp. Waarlyk, ik zou voor ik

weet niet wat in de kamer niet gebleven zyn, om daar een perfoon in zulke ellende te zien, als ik overtuigd ben, dat de arm: Heer Charks van het fnyden van den Chirurgyn heeft moeten ondervinden. Zyn arm was gebroken

-— zyn kniefchyf uit het lid, en zyn hoofd overal gekorven, fchoon dit laatfte niet gevaarlyk fcheen. Ik ging van de deur af, kunnende op het hooren van zyn gekerm niet nalaten traanen te ftorten. Gy weet ik heb een hart

dat gevoelig is voor de.fmart van anderen.

Hoe myne twee nichten geduurende alle deze akeligheden in de kamer hebben kunnen blyven, kan ik my niet begrypen: -— dat de tegenwoordigheid myner Tante noodzaaklyk was,

is

Sluiten