Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ?37- )

is mogelyk, maar dat die meisjes daarby moes> ten wezen, kan ik niet gelooven. Nimmer zag ik myn Tante zoo wel gehumeurd, als wanneer de familie het avondmaal kwam houden.

De Chirurgyn heeft zyn patiënt belast fommige dagen het bed, en zich zeer flil te houden, om dat hy vreest, dat 'er zich koorts zal openbaarep.

Myn Tante is, zoo als ik u reeds te voren zeide, zoo in haar fchik met haar gast, dat zy naauwiyks zich zelve zoo lang kon bedwingen,

tot dat de knecht achter tafel weg was. :

Toen begon zy. „ Inderdaad, myn waardfte"

dit zeide zy tot myn Oom, die, terwyl

hy een zeer ongewoonen bynaam hoorde , hierdoor op eene zeer aangename wyze verrascht

werd „ gy hebt) in uw ganfche leeven nimmer

iets gedaan, dat zoo verftandig en welvoeglyk is, als dat gy dezen aanzienlyken Edelman by

pns in huis gebragt hebt: wie weet, of

dit voorval niet wat meerder uitwerkt, dan eene gewoone gemeenzaamheid of omgang?

Ik verzeker u, Carolina, dat dees jonge Baron, hoe pynelyk hy ook was , toen gy hem de liartshoorn bragt, uzeer naauwkeuriggade floeg;

I 5 — en

Sluiten