Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE BRIEF. .

8 van April.

'\ 7ier dagen, myn waardfle, zyn 'er zedert dé dagteekening van myn laatfien brief verleppen , in welken niets gewigtigs is voorgevallen.

» - De ongelukkige Edelman blyft nog byaan-

hóudenheid bedlegerig, fchoon de Chirurgyn van gedagte is, dat hy zeer aan de béterende

hand is. Myn Tante blyft ook nog (leeds

in denzelfden goeden luim:—1— en myn Oom ziet 'er ook zeer vergenoegd uit, en loopt al grimlagchende en brommende door het huis.

_ „ O dien gelukkigen bruiloftsdag!" —

Myne twee nichten hebben alle dag haar beste mutfen op, en haar beste verfierfeïs aan het iyf; want myn Tante heeft deze twee dagen haar thee des middags in de kamer van den Baron gedronken, met oogmerk, zoo zy zegt, om hem te vermaaken, terwyl hy in ftaat is om

op' te zitten en een gefprek te houden ;

maar

Sluiten