Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar zy heefr, naar myne .geJagtc , eene as> dere reden, als haar gast te vermaaken, en deze reden zult gy zeer gemakiyk'kunnen gisfeii naraelyk, om haar dochters met hem in kennlis

te brengen Denkt gy, dat uwe arme

Fanny ook tot dit klein gezelfchap behoort? — Wel gansch niet. — Myn Tante zeide , dat zy het niet in haar gedagte zou durven nemen om my by een zoo befchaafden Edelman in te dringen. — Maar daar komt Monfön -— ik leg myn pen neder.

Ik ben ten uiéerfien verwonderd, Lucia-. — zy kwam my zeggen , dat de Heer, Óar/es Beiford my verzogt om met de overige famïiie dezen achtermiddag in zyn kamer thee te drinken,.

— „ dat is onmogelyk, myn goede Mo'nfon, „ zei. de ik.

Het is echter maar al te waar," zeide de goede vrouw, en ik zal je zeggen, Juffer Fanny, hoe de zaak voorviel. De Heer Charles was bezig met een kop chocolade te drinken \ dien ik hem dees morgen om negen uur kwam brengen, en, ha dat ik by hem een poosje had Haan wachten, kwam Mevrouw in de kamer.

— Na de gewoone complimenten, zeide zy, myne dochters en ik, Myn Heer,zullen ons de

eer

Sluiten