Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik Zyfte oogen op uwe arme Fanny geflagen * welk haar zeer fterk deed bloozen.

„ Zal ik de koffy zetten ?-" vroeg ik aan Caroline, die de thee gereed maakte.

„ Neen, dat is niet nodig!" antwoordde zy zeer bits, „ je bent waarlyk al te gedienftig!"

Onder het thee - drinken was het walgel-yk de haatelyke gedienftigheid van deze meisjes aan den Heer Charles te zien. — Geen oogenblik. ging 'er voorby, of'er werd hem fuiker, koekjes of geroost brood enz. geprefenteerd. Ik zat geheel buiten den kring, en was das volftrekt -buiten ftaat, om hem ergens mede te bedienen. — De Heer Charles fcheen zelf, zoo my voorkwam, vermoeid te zyn van hare overbodige beleefdheden.

" Wy moeten,*' zeide myn Tante, „ aJle mogelyke zorg dragen voor onzen patiënt: — myn dochters zullen alles te werk ftellen, dat zy maar kunnen om u op te pasfen en te bedienen. — Zy fpeelen een weinig op de cither, kunnen zy u ook plaifir doen om een airtje' daarop te fpeelen? — of willen zy wat lezen voor u?"

„ Zagt wat Mama!" zeide EmiUa, met een fpytigen grimlagch tegen my, even ofzy my K 2 dagt

Sluiten