Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( jsO

ïtfa liet avondmaal begonnen my myne nichten op eene deerlyke wyze te befchimpen uit hoofde van myne vrypostigheid, om dat ik zoo veel met den Heer Belford had durven fpreken, -— „ Wy zouden," zeiden zy, „ om de ganfche waereld ons zeiven niet zoo belagchelyk hebben willen aanftellen."

„ Ik heb nu eens willen zien," hernam myne Tante, hoe ver uwe trotsheid u kan vervoeren, Francyn\ Hoe durft jy je zelve verkouten om tegen zulk een Edelman van Homerus, en Virgilius, en van Grieksch en Latynte fpreken?"

Ik weet het niet, Lucia; maar ik heb in de houding en het gedrag van Belford geen trek van befchimpihg hoegenaamd kunnen vinden. Nimmer, nimmer, myne waardlte, heb ik eene zoo fchoone geftalte gezien! - Maar wat

Jcomt nog de geftalte in vergelyking by zyn uitmuntend verftand! — by zyn fmaak, die omtrend allerleie onderwerpen even fyn en verhe«

ven is by zyne gevoelens, die zoo edel

zyn! — Ach Lucial Lucia! Ik wenschte

maar, dat ik nimmer zoo ongelukkig maar

laat ik hiervan geen woord meer fpreken ■

jaat ik myne pen nederleggen , en wel te vre-

Sluiten