Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t W )

te veftnaaken, waarlyk de gewenschte uitwee

kikg zuilen hebben. Zy verbeeldt zich , dat de ohgemeene vriendelyke behandeling, en de aanhoudende gefprekken over de letter-kunde , we'iken dees berninlyke man met uwe arme Fanny houdt, geenzins het uitwerkfel van medeiyden zyn, maar flechts loutere pligtpleegingen* En echter heeft zy zoo wel, ais myne fpytige Nichten, my zedert eenige dagen veel harder behandeld, dan immer te voren; 't geen my doet vreezen, dat zy de byzondere oplettendheid , met welke de Heer Charles my heefc gelieven te vereeren, hebben op/gemerkt; fchoon ik voor my zelve zoo verre af ben van trots daarop te wezen, dat ik veeleer geloof, dat zulks uit geene andere beweegreden voortfpruic dan uit dat medeiyden, welk zyn menschiievend hart voor alle rampfpoedigen gevoelt. Hy heeft moeten' zien , dat deze Familie my zo wreed en trots behandeld heeft, gclyk de ouderloze weezen helaas! maar al te dikwyls móeten ondergaan van zoodanigen, die zich verbeelden , dat zy een ontwyffelbaar regt hebben, om die geeuen te kwellen en te mishandelen, die zy aan hun tafel onderhouden. En het kan volltrekt niet anders zyn of een mensch van zoo

veel

Sluiten