Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven - zeker beroep zal aanvaarden, waat*

mede ik myn kost kan winnen. ■ Wat toch,

myn' waardlte, is het uitwetkfel van myn langer verblyf alhier anders, als dat ik voor my zelve geduurig een bron opene van droefgeestigheid? want Lucia! ik heb my mi weinige weeken verbeeld, dat ik om het verlies van myn Vader fchreide; maar ik vrees, helaas! dat deze, traanen uit een anderen bron zyn voortgefproten. —- Ja, ik zal heengaan - en echter, om met de arme Helen» by Shakefpear te fpreken „ *t is aangenaam , fchoon kwellend, den „ opflag'.zyrier oogen, en de buiging zyner " wenkbraauwen te zién, en 'dezelve op de ta-

fel van het hart, een hart, welk maar

" al te gevoelig was voor zyne genegene min' zaamheid — diep te drukken/'

Deze belydenis doe ik nu aan de vriendin myner ziel, aan de zuster van myn hart; en

daarom zal ik my zelve niet verdedigen. ■

Geloof my, myn waardlte, hoe ver ik van hem moge verwyderd zyn, ik zal nimmer kunnen

palaten dien Goddelyken man want'dit is

•hy . ten hoogften te bewonderen^ ' Én is

3it vreemd, dat myn arm aandoenj^frart in het verblyf, waarin ik my.thands bevind; by ver.

Sluiten