Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C tè* y (

r.ieuws bedlegerig is. In deze kamer, die men, zonder juist het vertrek van den Heer Uaarles over te gaan, onmiddelyk van de trap kan inkomen, vond ik pennen, papieren inkt, met een lesfenaar om op te fchryven; Hier begaf ikmy dan volgens bevel myner Tante aan het werk, en den brief af hebbende, ging & * een laade van het ebben hout kabinet, welk daar ftaat, om ouwels te zoeken, maar hoe zeer verwonderde het my, dat ik by het openen van dezelve verfcheide gefchriften , en onder anderen lierzangen, en airtjes vond? doch ik moest u reeds gezegd hebben , dat de Heer Charles, eer hy dees laatfte keer weder inftortte, dikwyls gewoon was in dit vertrek, te fchryven. Zoodra ik dit zag, kunt gy Ugt besrrypen dat het voor my, die, zoo als ge weet , een' zoo groote liefhebfter van de dichtkunde ben, onmogelyk was myne nieuwsgierigheid te wederftaan, om niet deze ftukjes eens te doorbladeren: te meer nog, daar ik aan de hand, waarmede zy gefchreven waren den Heer Charles, van wien ik by vorige gelegenheid eenig fchrift gezien had, duidelyk kon onderkennen. Ik was verrukt over deze keurige opaellen ; en het zou voor uwe arme

Sluiten